CBAM: Hur påverkas europeiska tillverkare av detta?

CBAM: Hur påverkas europeiska tillverkare av detta?

Vi är alla medvetna om att för att mildra de värsta effekterna av klimatförändringar krävs globala lösningar. Men när marknader som EU höjer sina klimatambitioner och inför nya regler och tullar, uppstår en växande risk för 'koldioxidläckage' - fenomenet där EU-företag flyttar sin koldioxidintensiva produktion till länder med mindre strikta klimatregler eller ersätter europeiska produkter med billigare och mer koldioxidintensiva, importer.

EU:s sätt att hantera risken för koldioxidläckage är genom Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Ett regelverk som medför tullar på varor med hög koldioxidintensitet som tillverkas utanför EU. Målet är att skapa en rättvis konkurrenssituation för europeiska företag genom att minska konkurrensen från utländska aktörer.

Genom att få företag att betala för utsläppen i de varor de importerar, vill CBAM främja mer miljövänlig produktion utanför EU. Det gör också koldioxidpriset på importerade varor likvärdigt med det för EU-producerade varor och hindrar företag från att kringgå EU:s miljöregler.

Just därför är det viktigt för europeiska tillverkare att vara medvetna om CBAM:s rapporteringskrav och förstå den extra administrationen och kunskapsnivån som krävs för leveranskedjan. Företag som saknar information om inbäddade utsläpp kommer snart att behöva betala en förutbestämd tull för sina importerade varor, vilket i sin tur innebär att de ekonomiska kostnaderna för dålig förberedelse blir betydande

Eftersom CBAM är relativt nytt, måste tillverkare utvärdera dess påverkan och anpassa sig under de kommande åren. Därför bör alla europeiska företag kunna svara på följande frågor.

Vilka varor omfattas av CBAM och vem påverkas?

CBAM tillämpas enbart på varor med hög koldioxidpåverkan och betydande risk för koldioxidläckage. För närvarande är de berörda varorna cement, järn och stål, aluminium, gödsel, el och väte. Alla företag som importerar dessa varor utanför EU omfattas av CBAM. Det är viktigt för tillverkningsföretag att vara medvetna om att även stålförband omfattas av CBAM-reglerna.

Vad gäller för CBAM-rapporteringen?

CBAM trädde i kraft den 1 oktober 2023. Under en övergångsperiod måste påverkade EU-importörer rapportera inbäddade utsläpp från sina importerade varor varje kvartal. När övergångsperioden avslutas i början av 2026 krävs endast årliga rapporter. 

Vad gäller kring information av leverantörskedjan?

Varje företag som importerar CBAM-berörda varor måste lämna in en CBAM-rapport med information om mängden importerade varor, de direkta och indirekta utsläppen samt koldioxidpriset som förfaller i produktionslandet.

Kommer det finnas några kostnadsrisker med CBAM?

Ja, det kommer det. Från och med januari 2026 måste importörer börja köpa CBAM-certifikat för sina icke-EU-importer - en slags koldioxidkredit som kommer att föra priset på de importerade koldioxidintensiva varorna närmare det ekvivalenta priset på EU-producerade varor. Priset på certifikaten kommer att baseras på det veckovisa genomsnittet av auktionspriset för EU ETS-tillstånd, uttryckt i ton koldioxid som släppts ut.

Företag som inte vet hur mycket koldioxid deras importerade varor släpper ut kommer att få en förutbestämd tull. Denna tull grundas på genomsnittliga utsläpp från de sämst presterande producenterna av CBAM-varor inom EU. Att inte samla in information och hantera koldioxidpåverkan i leveranskedjan kan bli dyrt för importörer.

Hur ger Bufab trygghet?

  • Vi håller koll på de reglerande förhållandena och tar hand om rapporteringen för de importerade produkterna som påverkas av CBAM
  • Vårt "Supplier engagement program" fokuserar på leverantörer som arbetar med att minska koldioxidutsläpp och relaterade kostnader.
  • Vi samlar in den nödvändiga informationen för CBAM-registrering från våra supply chain parters för att undvika hotet om höga förutbestämda tullar och för att få bättre data som stöd för våra beslut.


Läs mer om CBAM och andra hållbarhetsfaktorer som kommer att påverka ditt företag 2024 genom att läsa vår guide to sustainability in the C-parts supply chain eller ladda ner  Manufacturer’s Guide to Sustainability Trends gratis.

Se till att höra av dig om ditt företag behöver vägledning i det nya efter-CBAM-företagslandskapet - våra experter inom leveranskedjan kan hjälpa till.

Kontakta oss

Få guiden

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends

Ladda ner guiden
Sustainable Program Manager på Bufab med erfarenhet av att integrera hållbarhet i företag för att förbättra verksamhetsresultatet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera