Vad, varför och hur

Guiden till supply chain management för C-parts

Ladda ner guiden

PDF

Guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Ladda ner guiden

Hanteringen av C-parts är en tidskrävande och kostsam process för de flesta företag. Det finns därför goda möjligheter att uppnå sänkta kostnader och ökad effektivitet genom att förbättra företagets supply chain management för C-parts.    

Syftet med den här guiden är att ge dig och din företagsledning en förståelse för de affärskritiska möjligheter som hanteringen av C-parts innebär. Vill du veta mer om detta ämne kan du ladda ner guiden om hur man genomför en sömlös supply chain för C-parts. 

Chapters

Chapters

Vad är supply chain management?

Supply chain management är hanteringen av produktions- och materialflöden, från råmaterial till slutprodukt. Vid tillverkning och distribution av en produkt är de flesta företag beroende av ett omfattande nätverk av leverantörer. Målet med att förbättra företagets supply chain management är att samordna leverantörsnätverket i syfte att uppnå det önskade resultatet. 

Moment inom supply chain management 

Supply chain management består av fem huvudmoment: planera, sourca, tillverka, leverera och returnera.    

Planera   

För att säkerställa att tillgången möter efterfrågan för din produkt måste du genomföra en grundlig planering.    

Sourca 

Det krävs många komponenter för att tillverka slutprodukten. Ett viktigt inslag i en supply chain är att noggrant välja de leverantörer man vill samverka med.  

Tillverka 

När komponenterna levereras till din fabrik måste du ha processer för att tillverka din produkt. Dessa processer inkluderar kvalitetssäkring, påfyllning och säkerställande av en konstant tillgång av komponenter.   

Leverera    

När din slutprodukt är redo för distribution måste du ha rätt processer för att samordna beställningar, leveranser och fakturor.   

Returnera 

Sista momentet avser att ha en process för produkter som returneras från kunder.   

Vad är C-parts?

Alla delar som används i en produkt faller in i tre kategorier (ABC-analysen) som vanligen används inom lagerhantering:   

A-parts är komponenter med de högsta värdena.   

B-parts är komponenter med mellanliggande värden.   

C-parts är komponenter med de lägsta värdena.


ABC Analyze

Definition av C-parts  

Typiska exempel på C-parts är fästelement, bultar, spik, muttrar, sprintar, clips, nitar, stänger, skruvar, hylsor, klämmor, upphängare, O-ringar och brickor. Men det kan också vara unikt formade produkter, som exempelvis svarvade, injicerade, extruderade, stämplade, smidda, frästa eller gjutna delar. Alla dessa komponenter har ett lågt värde i förhållande till slutprodukten, men är ändå lika viktiga för tillverkningen och funktionen som A-parts.    

Den indirekta kostnaden för att hantera C-parts är ofta mycket högre än det direkta priset. Inte sällan utgör inköpspriset endast 20 % av den totala kostnaden. De resterande 80 % är indirekta inköpskostnader som sourcing, planering, logistik och kvalitetsåtgärder.

Vad är supply chain management för C-parts?

Supply chain management för C-parts är hanteringen av C-parts i produktionsflödet. Eftersom detta vanligtvis är en produktkategori med stora volymer förlitar sig företagen ofta på ett omfattande leverantörsnätverk för C-parts. Det finns därför ett behov av att samordna leverantörerna för att minimera kostnader, spill och tid. 

Hantering av C-parts  

Som beskrivs i kapitel 1 ovan, Moment inom supply chain management, så består supply chain management generellt av fem huvudmoment. När man talar om hantering av C-parts är det viktigt att titta på de tre områdena planera, sourca och tillverka. 

Planera  

C-parts är viktiga i tillverkningsprocessen. Om du till exempel får slut på fästelement kommer din produktion sannolikt att stanna. Därför köper och lagrar många företag fler C-parts än de behöver, vilket är en kostsam taktik. Genom att planera din framtida efterfrågan på C-parts finns det en stor potential att minimera kostnader, spill och tid.    

Sourca 

En stor del av supply chain management för C-parts består av att sourca leverantörer och förhandla priser. För att bygga upp en effektiv supply chain behöver du en bred leverantörsbas att välja från.   

Tillverka 

För att hålla i gång produktionen måste du säkerställa en konstant tillgång på C-parts. Du behöver därför en väl genomtänkt process för kvalitetssäkring, påfyllnad och beställning.   

Varför är C-parts viktiga för ledningen?

C-parts förbises ofta av ledningen. Men även om fästelement, en skruv eller en svarvad del har ett lågt värde är de avgörande för slutprodukten. Faktum är att majoriteten av dina lagernivåer förmodligen består av C-parts.  

Som tidigare nämnts är inköpspriset bara en bråkdel av den totala ägandekostnaden (TCO) för C-parts. Företag som tar sig an C-parts som en ledningsfråga upptäcker därför ofta en enorm kostnadsbesparingspotential när de utvecklar och genomför en välplanerad supply chain-strategi.  

Vilka är kostnaderna för hantering av C-parts?   

Upphandlingsprocesserna för C-parts kan delas in i tre kategorier: sourcingkostnader, kvalitetskostnader och logistikkostnader.  

 Kostnader för sourcing  
 • Sourcing av leverantörer
 • Utvärdering  
 • Verifiering  
 • Förhandling  
 • Leverantörsadministration  
 • Administration av komponenter
 • Kostnader för utfasning och infasning
Kostnader för kvalitet    
 • Kostnader för förebyggande kvalitetsåtgärder, till exempel SQA
 • Korrigerande kvalitetsåtgärder, till exempel skrotning och omkonstruktion
 • Indirekta kostnader för kvalitet, till exempel stopp och omplanering

Kostnader för logistik    
 • Prognostisering  
 • Planering  
 • Beställning   
 • Hantering av inkommande varor   
 • Inspektion  
 • Lagerhållning  
 • Lagerkontroll  
 • Interna transporter och logistik till produktionsenhet
 • Frakt 

Eftersom de indirekta kostnaderna utgör 80 % av den totala kostnaden bör du överväga C-parts som en ledningsfråga. För att skapa en effektivare och bättre supply chain för C-parts krävs beslut och stöd från den högsta ledningen.    

Vilka är utmaningarna med supply chain management för C-parts?

I en idealisk värld finns varje liten detalj på plats när du behöver den och ser till att produktionen kan fortlöpa på ett smidigt sätt. Verkligheten är dock oftast en annan. De anställda som hanterar C-parts står inför flera utmaningar, vilket ökar ineffektiviteten och riskerna för organisationen. Nedan tittar vi på de viktigaste utmaningarna som kan göra C-parts till en kostsam affär.   

Sourcing av leverantörer  

När det gäller C-parts kräver de flesta företag kundanpassade komponenter, vilket innebär att det kan vara tidskrävande att hitta rätt leverantör.   

Många leverantörer   

Beroende på storleken på din organisation kan du ha dussintals eller hundratals leverantörer. Att hantera många olika leverantörer kräver mycket administration för personal med ansvar för inköp, logistik och planering.    

Ledtider   

Många företag saknar exakta uppgifter om lagernivåerna för C-parts. Detta gör det svårt att förutsäga framtida efterfrågan. Med dåliga prognoser ställs många leverantörer och inköpare av icke-standardiserade C-parts inför osäkra ledtider.  

Kvalitetssäkring   

Att anskaffa stora kvantiteter från flera leverantörer försvårar kvalitetssäkringen av C-parts. Många organisationer uppger att detta är en vanlig utmaning vid hanteringen av C-parts.   

Klimatutsläpp   

Supply chains står för en stor del av företagens totala klimatpåverkan. Ju fler leverantörer, desto fler transporter och i slutändan större klimatpåverkan. I takt med att hållbara supply chains blir högsta prioritet bland globala företag är de ökade utsläppen från leveranser av C-parts ett växande problem.   

Vilka är riskerna med supply chain management för C-parts?

Utmaningarna med traditionella supply chains bidrar till betydande risker för tillverkande företag. För att utveckla strategier som minskar riskerna måste ledningen ha en djup förståelse för den exponering, sårbarhet och de potentiella ekonomiska förluster som är relaterade till supply chains för C-parts.    

Under flera decennier har företag utvecklat och organiserat komplexa supply chains. I syfte att minska kostnaderna, minimera lagerhållningen och öka effektiviteten förlitar sig de flesta tillverkare på globala leverantörsnätverk. Fram till början av 2020 garanterade denna modell ett smidigt flöde av leveranser och produktionen kunde fortsätta som förväntat. Men plötsligt avslöjade pandemiutbrottet några allvarliga strukturella brister i den traditionella supply chain-processen.   

I dag har de flesta branscher påverkats av olika supply chain-störningar. Fabriksnedläggningar, begränsade transporter och ökade råvarupriser är exempel på störningar som är nära sammankopplade med varandra.    

Hur kan man förbättra supply chain management för C-parts?

Företag som arbetar aktivt med hanteringen av C-parts skapar bättre förutsättningar för att övervinna utmaningarna och minska riskerna med C-parts.    

Supply chain management för C-parts är ett tillvägagångssätt för att minska den totala kostnaden för C-parts samtidigt som man säkerställer en konstant försörjning av komponenter. Företag som inte arbetar med att effektivisera sin hantering av C-parts lägger snart för mycket tid och pengar på upphandlingskostnader. Genom att bygga upp en bättre supply chain för C-parts kan man vanligtvis nå en kostnadsminskning på minst 20%.  

Hur man bygger upp en bättre supply chain för C-parts

Det finns många sätt att uppnå en minskad totalkostnad (TCO), och vilken metod som är bäst för dig beror på bransch och företagsstorlek. Men en åtgärd som ger snabba och effektiva resultat är att konsolidera både komponenter och leverantörer. 

Konsolidering av leverantörer   
Att ha flera leverantörer tvingar dig att hantera förhandlingar, kvalitetssäkring, logistikhantering och andra administrationsrelaterade kostnader för varje enskild leverantör. Genom att minska antalet leverantörer kan du uppnå en optimering av totalkostnaden med upp till 20 %.   

I den här artikeln kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer mellan en leverantör och en partner i din supply chain. 

Konsolidering av produkter   

Om du har ett stort antal C-parts finns det ofta möjlighet att minska kostnaderna genom att använda sig av en Supply Chain partner som redan har denna typ av produkter i sin befintliga portfölj och där logistikkedjan är optimerad och kvalitetssäkrad.

Om du kan begränsa komponenttyperna kan du beställa större kvantiteter och dra nytta av stordriftsfördelar.  

Hämta guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Vill du ha vägledning om hur du implementerar en sömlös supply chain för C-parts, där varje komponent finns tillgänglig när den behövs och produktionen går smidigt framåt?    

Vi har skapat en guide som hjälper din företagsledning att förstå vad en sömlös supply chain för C-parts är, varför den är viktig och hur man uppnår en sådan. Ladda ner guiden nedan och utforska de steg som krävs för att implementera en sömlös supply chain för C-parts. 

Ladda ner den kostnadsfria guiden

PDF

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Ladda ner guiden