Mitä, miksi ja miten?

Opas C-osien toimitusketjun hallintaan

Lataa opas

Powerpoint

C-osien saumattoman toimitusketjun opas

Hanki opas
C-osien hallinta on useimmille yrityksille aikaa vievää ja kallista toimintaa. Voit alentaa kustannuksia ja parantaa tehokkuutta kehittämällä C-osien toimitusketjun hallintaa.
 
Tämän oppaan tarkoitus on antaa sinulle ja yrityksesi johdolle tietoa C-osien saumattomasta toimitusketjusta. Jos haluat lisätietoja, voit ladata oppaan C-osien saumattoman toimitusketjun toteutuksesta.
 

Aihealueet

Aihealueet

Mitä tarkoittaa toimitusketjun hallinta?


Toimitusketjun hallinta tarkoittaa tuotanto- ja materiaalivirran käsittelyä raaka-aineista lopulliseksi tuotteeksi asti.

Valmistettaessa ja jaeltaessa tuotetta useimmat yritykset ovat riippuvaisia kattavasta toimittajien verkostosta. Toimitusketjun hallinnan tavoite on koordinoida toimittajien verkosto saavuttamaan haluttu tulos.

Toimitusketjun hallinnan osa-alueet

Toimitusketjun hallinta koostuu viidestä osa-alueesta: suunnittelu, hankinta, valmistus, toimitus ja palautus.

Suunnittelu

Sen varmistamiseksi, että toimitus täyttää tuotteesi vaatimukset, tarvitaan perinpohjaista suunnittelua.

Hankinta

Lopputuotteen valmistamiseen tarvitaan paljon erilaisia osia. Olennainen toimitusketjun osa-alue on valita toimittajat, joilta ostot tehdään.

Valmistus

Kun osat saapuvat tehtaalle, käytössä on oltava prosessit tuotteen valmistamiseksi. Tämä sisältää laadunvarmistuksen, täydennyksen ja komponenttien jatkuvan toimituksen varmistamisen.

Toimitus

Kun lopputuotteesi on valmis jakelua varten, tilausten, toimitusten ja laskujen koordinointiin on oltava oikeat prosessit käytössä.

Palautus

Viimeinen osa-alue tarkoittaa prosessia asiakkailta palautettavia tuotteita varten.

Mitä ovat C-osat?

Kaikki tuotteessa käytettävät komponentit voidaan jaotella kolmeen luokkaan. Tästä käytetään myös nimitystä ABC-analyysi, joka on yleinen varastonhallinnassa:

A-osat ovat arvokkaimpia komponentteja.

B-osat ovat arvoltaan keskitason komponentteja.

C-osat ovat vähiten arvokkaita komponentteja.

ABC Parts FI

C-osien määritelmä

Tyypillisiä C-osia ovat kiinnikkeet, ankkurit, pultit, helat, naulat, mutterit, nastat, nipistimet, niitit, tangot, ruuvit, pistokkeet, lukitsimet, ripustimet, O-renkaat ja aluslevyt. Lisäksi ne voivat olla yksilöllisesti suunniteltuja tuotteita, kuten sorvattuja, injektoituja, suulakepuristettuja, stanssattuja, taottuja, jyrsittyjä tai muottiin valettuja osia.

Ne kaikki ovat komponentteja, joiden arvo lopputuotteelle on alhainen, mutta ne ovat silti yhtä tärkeitä valmistukselle ja toiminnalle kuin A-osat. C-osien käsittelyn epäsuora kustannus on usein korkeampi kuin suora hinta. Ostohinta on usein vain 20 % kokonaiskustannuksesta. Jäljelle jäävät 80 % ovat epäsuoria hankintakuluja esimerkiksi hankinnasta, suunnittelusta, logistiikasta ja laadunvalvonnasta.

Mitä tarkoittaa C-osien toimitusketjun hallinta?

C-osien toimitusketjun hallinta tarkoittaa C-osien käsittelyä tuotantovirrassa. Koska tämä on tavallisesti suurten volyymien tuoteluokka, yritykset käyttävät usein laajaa C-osien toimittajien verkostoa. Sen vuoksi toimittajat on koordinoitava kustannusten, jätteen määrän ja ajankäytön minimoimiseksi.

C-osien hallinta

Kuten edellisessä luvussa, Toimitusketjun hallinnan osa-alueet, kuvattiin, toimitusketjun hallinta kostuu viidestä osa-alueesta. Ajateltaessa erityisesti C-osien hallintaa, on tärkeää tarkastella kolmea tekijää: suunnittelua, hankintaa ja valmistusta

Suunnittelu

C-osat ovat tärkeitä valmistusprosessissa. Jos esimerkiksi kiinnikkeet loppuvat, valmistus todennäköisesti keskeytyy. Sen vuoksi monet yritykset ostavat ja varastoivat enemmän C-osia kuin tarvitsevat.
Se on kallis taktiikka. C-osien tulevan tarpeen suunnittelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet kustannusten, jätteen määrän ja ajankäytön minimointiin

Hankinta

Suuri osa C-osien toimitusketjun hallinnasta koostuu toimittajien hankkimisesta ja hintojen neuvottelemisesta. Tehokkaan toimitusketjun luomiseksi tarvitaan laaja toimittajakunta.

Valmistus

Tuotannon pitämiseksi käynnissä on varmistettava jatkuva C-osien saanti. Laadunvarmistukseen, täydennykseen ja uusien tilausten tekoon tarvitaan harkittu prosessi.

Miksi C-osat ovat tärkeitä yrityksen johdolle?

Yrityksen johdolla on usein taipumus jättää C-osat huomioimatta. Vaikka kiinnikkeillä, ruuveilla tai sorvatuilla osilla on vähäinen arvo, ne ovat olennaisen tärkeitä lopputuotteen kannalta. Itse asiassa suurin osa varastotuotteistasi todennäköisesti koostuu C-osista.

Kuten edellä on kerrottu, hankintahinta on vain murto-osa C-osien kokonaiskustannuksista. Sen vuoksi yritykset, jotka tarkastelevat C-osia hallinnollisesta näkökulmasta, löytävät usein valtavia säästömahdollisuuksia ottaessaan käyttöön edistyneen toimitusketjun hallintastrategian.

Millainen on C-osien hallintakustannus?

C-osien hallintaprosessit voidaan jaotella kolmeen luokkaan: hankinta-, laadunvarmistus- ja logistiikkakustannukset.

Hankintakustannukset
 • Toimittajien etsiminen
 • Arviointi
 • Hyväksyntä
 • Neuvottelut
 • Toimittajien hallinta
 • Osien hallinta
 • Aloitus-/lopetuskustannukset
Laadunvarmistuksen kustannukset
 • Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden, kuten toimittaja-auditointien, kustannukset
 • Korjaavat laadunvarmistustoimet, kuten romutus ja uusiokäyttö
 • Laadun epäsuorat kustannukset esimerkiksi linjan pysäytyksistä ja aikataulumuutoksista
Logistiikkakustannukset
 • Kulutusennusteet
 • Suunnittelu
 • Tilaus
 • Saapuvien tavaroiden käsittely
 • Tarkastus
 • Varastointi
 • Varastonhallinta
 • Sisäiset kuljetukset ja jakelu
 • Rahti

Koska epäsuorat kustannukset muodostavat 80 % C-osien kokonaiskustannuksista, niitä kannattaa ajatella hallinnollisesta näkökulmasta. C-osien toimitusketjun toiminnan parantaminen vaatii päätöksentekoa ja tukea ylimmältä johdolta.

Mitä haasteita C-osien hallintaan liittyy?

Ihanteellisessa maailmassa kaikki yksityiskohdat ovat paikoillaan tarvittaessa ja oikeaan aikaan ja tuotanto toimii sujuvasti. Todellinen maailma on kuitenkin usein erilainen. C-osia käsittelevät työntekijät kohtaavat useita haasteita, mikä lisää tehottomuutta ja organisaatioon kohdistuvia riskejä. Seuraavassa tarkastelemme suurimpia haasteita, jotka tekevät C-osista kustannuskysymyksen.

Toimittajien etsintä

Useimmat yritykset tarvitsevat räätälöityjä C-osia, joten oikean toimittajan etsintä voi viedä aikaa.

Useita toimittajia

Organisaatiosi koon mukaan sinulla voi olla kymmeniä tai satoja toimittajia.
Useiden toimittajien käyttö vaatii paljon hallinnollista työtä hankinta-, logistiikka- ja suunnitteluosastojen työntekijöiltä.

Toimitusajat

Monilla yrityksillä ei ole tarkkoja tietoja C-osien varastomääristä. Sen vuoksi tulevaa tarvetta on vaikea ennakoida. Monet toimittajat ja standardoimattomien tuotteiden ostajat kohtaavatkin usein puutteellisten kulutusennusteiden vuoksi haastavia C-osien toimitusaikoja.

Laadunvarmistus

Suurten määrien hankinta useilta toimittajilta mutkistaa C-osien laadunvarmistusta.
Monien organisaatioiden mukaan tämä on yleinen haaste C-osien hallinnassa.

Ilmastopäästöt

Suuri osa yritysten kokonaisilmastovaikutuksesta tulee toimitusketjuista. Mitä enemmän toimittajia, sitä enemmän kuljetuksia ja lopulta suurempi ilmastovaikutus. Ekologinen kestävyys on globaaleille yhtiöille erittäin tärkeää, minkä vuoksi C-osatoimitusten kasvavat päästöt ovat entistä suurempi huolenaihe.

Mitä riskejä C-osien toimitusketjun hallintaan liittyy?

Perinteisten toimitusketjujen haasteet aiheuttavat merkittäviä riskejä valmistusyrityksille. Yritysjohdolla on riskienhallintastrategioita laatiessaan oltava perusteellinen käsitys C-osien toimitusketjuun liittyvistä riskeistä, haavoittuvuuksista ja mahdollisista taloudellisista tappioista.

Yritykset ovat kehittäneet ja organisoineet monimutkaisia toimitusketjuja jo vuosikymmenien ajan. Kustannusten pienentämiseksi, varaston minimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi monet valmistajat luottavat globaaleihin toimittajaverkostoihin. Vuoden 2020 alkuun asti tämä malli varmisti sujuvan toimitusvirran ja tuotannon toiminnan odotetulla tavalla. Pandemian puhjettua perinteisessä toimitusketjussa paljastui kuitenkin äkkiä vakavia rakenteellisia vikoja.

Nykyään toimitusketjujen häiriöt vaikuttavat useimpiin aloihin.
Häiriöt, kuten tehtaiden sulkemiset, rajoitetut kuljetukset ja nousseet raaka-aineiden hinnat, liittyvät läheisesti asiaan.

Miten C-osien toimitusketjun hallintaa voi parantaa?

C-osien hallintaan aktiivisesti panostavat yritykset saavuttavat paremmat olosuhteet C-osiin liittyvien haasteiden voittamiseksi ja riskien pienentämiseksi. C-osien hallinnalla vähennetään C-osien kokonaiskustannuksia ja varmistetaan komponenttien tasainen toimitus.

Yritykset, jotka eivät pyri virtaviivaistamaan C-osien käsittelyä, päätyvät kuluttamaan liikaa aikaa ja rahaa hankintakustannuksiin. Kun C-osille luodaan parempi toimitusketju, kustannuksia voidaan yleensä alentaa yli 20 %.

Paremman toimitusketjun luominen C-osille

Kokonaiskustannuksia voi parantaa monella tavalla. Paras tapa määräytyy alan ja yrityksen koon mukaan. Nopeita ja tehokkaita tuloksia antava tapa on kuitenkin sekä komponenttien että hankintojen keskittäminen.

Hankintojen keskittäminen

Useiden toimittajien käyttö aiheuttaa kustannuksia neuvotteluista, laadunvarmistuksesta, logistiikan hallinnasta ja muusta hallinnosta. Vähentämällä toimittajien määrää voit alentaa kokonaiskustannuksia jopa 20 %. Tässä artikkelissa kerrotaan lisää siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon valittaessa toimittajaa tai toimitusketjukumppania

Tuotteiden keskittäminen

Jos sinulla on laaja valikoima C-osia, kustannuksia voidaan usein alentaa vähentämällä yleisten osien määrää ja lisäämällä ensisijaisten osien määrää. Jos voit vähentää komponenttityyppejä, voit tilata suurempia määriä ja hyödyntää suurtuotannon edut.

Hanki C-osien saumattoman toimitusketjun opas

Haluatko opastusta C-osien saumattoman toimitusketjun toteutukseen, jossa kaikki yksityiskohdat ovat paikoillaan tarvittaessa ja oikeaan aikaan ja tuotanto toimii sujuvasti?

Olemme laatineet oppaan yrityksesi johdolle. Siinä selitetään, mitä C-osien saumaton toimitusketju tarkoittaa, miksi se on tärkeä ja miten se luodaan. Lataa opas jäljempää ja tutustu C-osien saumattoman toimitusketjun toteutukseen jo tänään.

Lataa maksuton opas

Powerpoint

Lataa C-osien saumattoman toimitusketjun opas

Hanki opas