Vastuullisuus C-osien toimitusketjussa

Vastuulliset C-osat:
Opas ostajille

Lataa opas

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas

Jotta yritys voi menestyä, sitoutuminen kestävään kehitykseen on yhä tärkeämpää nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Kaltaisesi valmistusyritykset kohtaavat hallitusten, omistajien, osakkeenomistajien ja asiakkaiden painostusta tehdä arvoketjustaan vastuullisempi alusta loppuun. Yritysten, jotka aiemmin joutuivat käsittelemään monimutkaisia tuotantoprosesseja ja maailmanlaajuisia toimitusketjuja, on nyt analysoitava niiden vaikutusta ympäristöön ja laadittava konkreettisia suunnitelmia näiden vaikutusten vähentämiseksi mahdollisimman paljon.

Tämä paine vain kasvaa, kun sääntely-ympäristö muuttuu ja vastuullisuustyö nousee asialistallasi. Tämä tarkoittaa, että valmistajien, jotka ovat juuri aloittaneet kestävän kehityksen matkansa, on kirittävä saavuttaakseen vaaditun tason.

Pultit, mutterit, ruuvit ja kaikki muut pienet esineet, jotka muodostavat C-osien varastosi, saattavat tuntua pieneltä osalta liiketoimintaasi, mutta niillä on silti tärkeä rooli kestävän kehityksen kannalta. C-osien toimitusketjut voivat olla ratkaisevassa asemassa, kun mietit yrityksesi yleistä vastuullisuus matkaa. Kukaan ei halua, että toimittaja kysyy toimitusketjustasi löydetystä lapsityövoimasta. Ostajana päätöksesi ovat ratkaisevia näiden haitallisten vaikutusten vähentämisessä ja varmistaessasi, että saavutat yrityksesi kestävän kehityksen tavoitteet.

Tässä oppaassa vedämme yhteen tärkeimmät tiedot, jotka sinulla on oltava C-osien vastuullisesta toimitusketjusta – perusajatuksista  toimitusketjun kestävyydessä sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, jotka voivat parantaa toimintasi vastuullisuutta. Hyödynnä kussakin luvussa olevia linkkejä saadaksesi lisätietoja  aiheesta ja lataa C-osien kestävän kehityksen trendien opas ymmärtääksesi, kuinka kaltaiset yritykset sopeutuvat.

Chapters

Chapters

Mitä on C-osien toimitusketjun vastuullisuus?

Ymmärtääksemme, mitä toimitusketjun vastuullisuus sisältää ja miten se liittyy C-osiin, voimme aloittaa kestävän kehityksen määritelmästä. Vuonna 1987 Yhdistyneet Kansakunnat esitti seuraavan väitteen:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Lyhyesti sanottuna kestävä kehitys on ajattelutapa, joka varmistaa kasvua ja kehitystä luovan toiminnan jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen. Se ei tarkoita suorituskyvyn tai menestyksen rajoittamista – sen sijaan se on tapa varmistaa, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia näistä asioista. Tämä saavutetaan käyttämällä maapallon luonnonvaroja viisaasti, vähentämällä päästöjä terveen ympäristön takaamiseksi ja tekemällä pitkäaikaisia yhteiskuntaa ja taloutta hyödyttäviä liiketoimintapäätöksiä. 

Yrityksesi vastuullisuustyössä näet todennäköisesti kestävän kehityksen aiheen jaettuna kolmeen kategoriaan: 

  • Ekologinen kestävyys – Tätä useimmat ihmiset ajattelevat, kun he ajattelevat kestävyyttä. Siihen kuuluu muun muassa luonnonvarojen säästäminen, hiilidioksidipäästöjen minimoiminen ja mahdollisimman vähäinen ympäristövaikutus.
  • Sosiaalinen kestävyys – Tämä luokka kattaa yrityksen vaikutuksen ihmisiin, kuten koko arvoketjun työntekijöihin, asiakkaisiin, paikallisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. 
  • Taloudellinen kestävyys – Tämä liittyy liiketoimintakäytäntöihin, jotka vaikuttavat myönteisesti koko talouteen sekä työntekijöihin ja toimittajiin ja luovat mahdollisuuksia pitkän aikavälin tasapainoiseen kasvuun. 
Kaikki tämän huomioon ottaen vastuullinen toimitusketju on:
Toimitusketjun rakentamisprosessi, joka on optimoitu minimoimaan sen negatiiviset ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja tehostamaan sen myönteisiä vaikutuksia.
Toimitusketjun jokaisen vaiheen on oltava vastuullinen, raaka-aineiden louhinnasta valmiin tuotteen jakeluun ja elinkaaren loppukäsittelyyn.

Nykyaikaiset toimitusketjut ovat kuitenkin valtavia ja monimutkaisia järjestelmiä. Erityisesti C-osien toimitusketjut voivat olla erittäin hajanaisia ja konsolidoimattomia. Tästä syystä YK:n Global Compact -aloitteeseen, maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen sitoutuneiden organisaatioiden ryhmään, osallistuvat yritykset pitävät toimitusketjuja merkittävimpänä esteenä kestävän kehityksen parantamiselle. 

Miksi toimitusketjun vastullisuus on tärkeää?

Aiemmin kestävä kehitys on nähty pelkkänä "nice-to-have"-aloitteena, joka parantaa yrityksen imagoa. Mutta siitä on yhä enemmän tulossa keskeinen tekijä yrityksen liiketoiminnan menestyksessä. Ymmärtääksesi, miksi sinun pitäisi käyttää rajallista aikaasi ja resurssiasi parantaaksesi C-osien toimitusketjun kestävyyttä, harkitse näitä kolmea tekijää: 

Ekologiset edut

Kun ostat kulutustavaroita, huomaat varmasti yritysten mainostavan tuotteissaan käytettyjä kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tämä on myönteinen kehitys, mutta suurin osa valmistavan yrityksen ympäristövaikutuksista tulee sen toimitusketjuista, ei sen lopullisesta oman lopputuotteen tuotannosta. McKinseyn vuoden 2016 raportin mukaan noin 80 % tyypillisen yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä syntyy toimitusketjussa ja yli 90 % kokonaisvaikutuksesta kohdistuu  "luonnonpääomaan" – maailman luonnonvarakantaan, kuten mineraaleihin, maaperään, vesistöihin ja ilmastoon. 

Jos yrityksesi haluaa kehittää vastuullisuuttaan, asiaa on ajateltava kehdosta hautaan -näkökulmasta lähtien,alkaen tuotesuunnittelusta. Tuotekehityksen aikana kaikki toimitusketjun osa-alueet on arvioitava ja päätökset on tehtävä viisaasti. Tällä hetkellä parhailta näyttävät valinnat saattavat pian tulevaisuudessa korvautua uusilla valinnoilla. Optimoidaksesi oman jalanjälkesi, tarvitset syvällistä tietoa toimitusketjusi kaikista osista tai vaihtoehtoisesti valitset itsellesi luotettavat kumppanit, jotka tekevät työn puolestasi.  

Kiinnittimiä tai jopa kiinnitysmenetelmiä valittaessa tulee ajatella tuotteen toiminnan, laadun ja kestävyyden lisäksi myös sitä, miten tuote ja kiinnike voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen. Kiinnike-esimerkissä on hyvä valita sellainen yhdistelmä, jossa kiinnike on sellaista materiaalia, että se voidaan sulattaa yhteen siihen kiinnitetyn materiaalin kanssa. Samanlaisia tai muita näkökohtia on sovellettava lopputuotteen kaikkiin osiin.

Tästä huolimatta merkittävimmät muutokset olemassa oleviin tuotteisiin voidaan tehdä toimitusketjussa. 

Uudet kestävän kehityksen säännökset

Monet kansalliset ja kansainväliset säädökset määrittelevät jo nyt, kuinka yritykset voivat toimia vastuulisesti. 1900-luvun jälkipuoliskolla laadittiin  maailmanlaajuisesti lakeja, joiden tarkoituksena oli estää yrityksiä saastuttamasta ympäristöä tuotantotoiminnallaan tai tuotteillaan.

Nämä määräykset ovat arkipäivää vuosikymmeniä. Silti 2020-luvulla laaditaan uusia lakeja ja määräyksiä, jotka lisäävät kestämättömän toiminnan toiminnallisia- ja taloudellisia kustannuksia. Otetaan esimerkkinä EU:n yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi (CSRD). Vuonna 2024 suurten yritysten on alettava raportoida vastuullisuustyöstään niin kuin ne nykyään raportoivat taloudestaan. Tavaroiden tuonti Kaukoidästä vaikeutuu uusien päästömääräysten ja polkumyynnin vastaisten lakien myötä. 

Lisää säädöksiä tulee varmasti seuraamaan, ja niiden vaikutukset tekevät vastullisuustyön välttämättömäksi menestyvän yrityksen johtamisessa. Monet yritykset eivät ole valmiita näihin muutoksiin, mutta voit olla varma, että ne, jotka valmistautuvat ja ovat valmiita, saavat etua. 

Markkinoiden vaatimukset

Säännöt ovat yksi keino, joilla valmistajia ohjataan kohti kestävää kehitystä. Markkinoiden vaatimukset ovat yhtä merkityksellisiä. Vastuullisuus on kuluttajille yhä tärkeämpi ostopäätöstä tehtäessä ratkaiseva tekijä ja monet yritykset ovat jo reagoineet tähän. Kuluttajatuotteita valmistavat yritykset kohtaavat päivittäin asiakkaidensa tiukat tuotevastuuvaatimukset. Sama on edessä teollisuudessa. Pian kestävä toimitusketju ja jatkuva sitoutuminen kestävään kehitykseen ovat välttämättömiä yritykselle, joka haluaa houkutella uusia asiakkaita. 

Mikä rooli C-osilla on toimitusketjun vastuullisuudessa?

Mitä tulee yrityksesi koko toimitusketjuun, kaikki osat ovat tärkeitä – pienimmästä ruuvista tehokkaimpaan moottoriin. Jokaisella näistä osista on oma monimutkainen toimitusketjunsa, ja tarvitset tietoa niistä jokaisesta noudattaaksesi tulevia säännöksiä ja parantaaksesi kestävyyttäsi.

C-osat eivät tyypillisesti saa ansaitsemaansa huomiota valmistusyrityksissä ja niitä käsitellään joskus toissijaisina verrattuna muihin osiin. Vaikka yksittäinen C-osa saattaa olla merkityksetön, niiden kokonaisvarasto vaikuttaa merkittävästi päästöjesi ja yrityksesi kokonais -ympäristövaikutuksiin. 

Yksittäistä valmistettavaa teräspulttia varten raaka-aineet louhitaan ja kuljetetaan terästehtaalle, jossa ne muutetaan teräkseksi energiaintensiivisessä prosessissa. Teräs kuljetetaan pulttivalmistajalle, joka käyttää paljon energiaa teräksen muuttamiseksi pulteiksi. Pultit tarkastetaan, pakataan, lähetetään toimitettavaksi, kuljetetaan loppukäyttäjälle pitkiä matkoja, puretaan pakkauksesta, varastoidaan ja lopulta käytetään. Kun tuote on valmistettu, se toimitetaan loppukäyttäjälle ja sitä käytetään, kunnes se hävitetään tai kierrätetään. 

Kun tarkastelet C-osien takana olevia monimutkaisia prosesseja, huomaat, kuinka paljon päästöjä ja työvoimaa tarvitaan niiden saamiseen. Prosessin jokaisessa vaiheessa on potentiaalia kestävän kehityksen parantamiseen, olipa kyse sitten raaka-aineiden louhinnasta, tuotteiden valmistuksesta, kuljetuksista ja toimituksista tai mukana olevien työntekijöiden kohtelusta. Kun kerrot tämän prosessin kaikkien C-osien ja toimittajien kesken, voit nähdä näiden pienten osien vaikutuksen yrityksesi toiminnan aiheuttamiin yleisiin ympäristövaikutuksiin. 

Toimitusketjun kestävän kehityksen haasteet ja C-osat

C-osat luovat monenlaisia toimitusketjun kestävyyden haasteita, joista olet todennäköisesti tietoinen. Työssämme asiakkaiden kanssa löydämme yleensä kolme pääasiallista C-osien haastetta, joilla on suuri vaikutus koko toimitusketjun vastuullisuuteen:

  • Laaja toimittajakanta 
  • Suuret MOQ´it 
  • Varastonhallinnan haasteet

Laaja toimittajakanta

C-osat ovat pieniä, halpoja ja näennäisesti merkityksettömiä komponentteja. Tämän vuoksi osa valmistajista ei ole investoinut aikaa ja rahaa C-osien toimittajakannan yhtenäistämiseen, kuten he ovat tehneet kalliimpien, isompien ja näkyvämpien komponenttien osalta. Tämä on tavalista, vaikka C-osien lisävaikutus kaikissa tuotteissa vaikuttaa merkittävästi yrityksen jalanjälkeen.

Tämä johtaa tilanteeseen, jossa suurilla valmistajilla voi helposti olla kymmeniä tai joskus jopa satoja yksittäisiä C-osien toimittajia. Jokaisella toimittajalla on erilainen laskutus- ja tilausjärjestelmä, mikä on ostajalle haastavaa – mutta jokaisella on myös oma tuotantolaitos, valmistusmenetelmät ja toimitusprosessit. Muutaman erilaisen  C-osan varastointi voi siten sisältää useita kansainvälisiä lähetyksiä ja tarvittavien osien rahtitoimituksia tehtaallesi. Tämä tehoton ja epäyhtenäinen lähestymistapa tuottaa paljon päästöjä, paljon enemmän kuin jos yksi toimittaja lähettäisi yhden lähetyksen kaikista tarvittavista osista suoraan sinulle.

C-osien toimittajakannat ovat yleensä paljon vähemmän konsolidoituja kuin muiden osien, joten on tärkeää olla tietoinen siitä, kun arvioit ja kehität toimitusketjuasi. 

Suuret MOQ´it

Valmistajat, jotka tilaavat C-osat suoraan tehtailta, tai monilta eri toimittajilta, kamppailevat korkeiden vähimmäistilausmäärien (MOQ) kanssa. Jos valmistaja tarvitsee 1 000 kappaletta yhtä tuotetta, mutta toimittajan MOQ on 2 000 kappaletta, valmistaja joutuu tekemään suuremman tilauksen. Tämä lisää kustannuksia, vie tilaa varastossa ja lisää epäkurantoitumisriskiä. Jos tuotteen, jossa niitä käytetään, valmistus lopetetaan tai rakennetta muutetaan, osia ei ehkä enää tarvita – valmistajalle jää ylijäämä komponentteja, jotka on ehkä hävitettävä tai kierrätettävä. Osiin käytetty materiaali ja niiden lähettämiseen tarvittu energia on mennyt hukkaan ja valmistajan ympäristövaikutukset ovat tarpeettomasti lisääntyneet.

Korkeat C-osien MOQ´t ovat yleisiä,  ja se aiheuttaa ongelman koko toimitusketjun kestävyyteen. Valmistajana sinun on  kommunikoitava säännöllisesti toimitusketjusi kanssa, jotta voit välttää epäkurantoitumisen, romun ja tarpeettomat ympäristövaikutukset.

Varastonhallinnan haasteet

C-osien varastoille on ominaista suuri määrä erilaisia osia. Esimerkiksi autonvalmistaja saa käyttää autoissaan vain kolmen tai neljän tyyppistä ovipaneelia, mutta satoja erilaisia kiinnikkeitä. Tämä tosiasia yhdistettynä yleiseen käsitykseen, jonka mukaan C-osien hallinnan tehostamiseen ei kannata investoida aikaa ja rahaa, tarkoittaa usein sitä, että valmistajilla ei ole riittävää yleiskuvaa C-osien varastostaan.

Käytännössä tämä voi johtaa olennaisten osien puutteeseen, joka usein havaitaan liian myöhään. Näissä tilanteissa valmistajalla on kaksi vaihtoehtoa – keskeyttää tuotanto tai saada tarvittavat osat pikalähetyksellä. Seisokkien korkeiden kustannusten vuoksi pikalähetys on usein paras valinta – mutta se on kustannustehotonta jaaiheuttaa erittäin suuria päästöjä, varsinkin jos osat kuljetetaan ilmateitse.

A- ja B-osien varastoja hallitaan yleensä tehokkaammin, joten ne eivät yleensä muodosta vastaavia  kestävyysongelmia, joita C-osat voivat helposti luoda.

Kuinka parantaa C-osien toimitusketjun vastuullisuutta

Olemassa olevan toimitusketjun arvioiminen ja sen jälkeen konkreettisten toimien toteuttaminen sen vastuullisuuden parantamiseksi on merkittävä tehtävä, joka kaikkien yritysten on suoritettava tulevina vuosina. Mikään yksittäinen teko ei voi vähentää tehtävää työtä. Sen sijaan hankinta-, tuotanto-, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystyön, logistiikan ja johdon edustajat pyrkivät yhdessä toteuttamaan toimitusketjun due diligence -toimenpiteet säädösten noudattamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Nämä kolme vaihetta ovat kuitenkin tärkeitä yritykselle, joka on jo ymmärtänyt kestävän kehityksen tärkeyden ja ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen C-osien toimitusketjuaan:

Laadi vastuullisuuspolitiika

Vastuullisuus politiikka tarjoaa vankan perustan, jolle käytännön kestävän kehityksen työsi rakentuu. Useita osastoja ja eri osaamista tarvitaan, kun yritetään optimoida jotain niin monimutkaista kuin C-osien toimitusketju. Vastuullisuus politiikka linjaa organisaation tavoitteet yhden yhteisen tehtävän ympärille ja asettaa suunnitelman puitteet. Kun vastuullisuus politiikka on luotu ja yrityksen johto on sen hyväksynyt,  varmistetaan, että yrityksen energia keskittyy oikeisiin asioihin. 

Aseta tavoitteet

Vastuullisuuspolitiikka on toimitusketjun vastuullisuustyösi perusta, ja sen tarkoituksena on tarjota laaja näkemys. Suorituksen ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi kullakin osastolla on kehitettävä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI). Nämä KPI:t näyttävät erilaisilta yrityksesi ja toimialasi luonteen mukaan, mutta joitain tyypillisiä vastuullisuuteen liittyviä mittareita, joilla muut valmistajat mittaavat itseään, ovat: 

  • Yrityksen toiminnan tuottamat päästöt – Tämä on todennäköisesti huipputason KPI, johon kaikki kestävän kehityksen työt liittyvät. Sen tulee sisältää yritykseesi läheisesti liittyvät soveltamisalan 1 ja 2 päästöt – esimerkiksi yrityksen ajoneuvojen aiheuttamat päästöt tai toimistosi käyttämän energian tuotannon synnyttämät päästöt. Mutta soveltamisalan 3 päästöt ovat yhtä tärkeitä, ja niitä on vaikeampi määritellä. Nämä ovat kaikki toimitusketjussasi ja jakeluverkostossasi epäsuorasti syntyviä päästöjä.
  • Toimittajien määrä – Tämä KPI on todennäköisesti osto-osaston vastuulla. Jokaisella C-osien toimittajallasi on omat tuotantoprosessinsa ja toimitustapansa. Mutta yhdistämällä toimittajia yhdistät myös toimitukset – saat saman määrän osia vähemmillä toimituksilla. Koska monet eurooppalaiset valmistajat hankkivat osansa Aasian toimittajilta, toimitusten kokonaismäärän vähentäminen voi vaikuttaa merkittävästi C-osien toimitusketjun kokonaispäästöihin.  – Tämä KPI on todennäköisesti osto-osaston vastuulla. Jokaisella C-osien toimittajallasi on omat tuotantoprosessinsa ja toimitustapansa. Mutta yhdistämällä toimittajia yhdistät myös toimitukset – saat saman määrän osia vähemmillä toimituksilla. Koska monet eurooppalaiset valmistajat hankkivat osansa Aasian toimittajilta, toimitusten kokonaismäärän vähentäminen voi vaikuttaa merkittävästi C-osien toimitusketjun kokonaispäästöihin. 
  • Pikatoimitusten määrä – Suunnittelun, tuotannon ja oston on oltava mukana, jotta saavutetaan tyydyttävät tulokset. Pikalähetykset ovat joskus välttämättömiä, mutta ne ovat tehottomia. Tuotannon ja hankinnan välistä viestintää parantamalla sekä varastonhallinta- tai VMI-ratkaisuja käyttöön ottamalla osapula ja odottamattomien pikatoimitusten tarve voidaan minimoida. 


Vastuullista hankintaa

Yllä olevat KPI:t keskittyvät ensisijaisesti päästöihin, jotka ovat olennainen osa kokonaisuutta. Mutta oikeiden hankintakäytäntöjen mahdollistama ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on yhtä tärkeää. Tämä tarkoittaa toimittajien valintaa sosiaalisesti kestävien mittareiden, kuten työolojen, työehtojen ja lainmukaisen toiminnan, perusteella. Ympäristötekijät, kuten toimittajan jätehuoltoprosessit ja energiankäyttö, ovat kolikon toinen puoli. Mitä tulee taloudelliseen kestävyyteen, on kyse luotettavien toimittajien löytämisestä, joiden kanssa voit rakentaa pitkäaikaisen suhteen, mikä helpottaa kaikkia muita kestävyystavoitteitasi pitkällä aikavälillä. Hinta on tärkeä tekijä kaikille ostajille, mutta varmistamalla, että toimittajat jakavat kestävän kehityksen tavoitteesi ja auttavat työskentelemään niiden saavuttamiseksi, saat enemmän hyötyä pitkällä aikavälillä. 

Jos olet kiinnostunut tietämään lisää vastuullisesta hankinnasta, tämä opas on sinulle sopiva: Mitä on vastuullinen hankinta? 

Hanki opas vastuullisiin hankintatrendeihin

Toivottavasti tämä opas on antanut sinulle käsityksen C-osien toimitusketjun vastuullisuuden tärkeydestä ja monimutkaisuudesta. Saat lisätietoja tulevaisuuden kestävän kehityksen vaatimuksista sekä vinkkejä kuinka valmistautua niihin. Lataa alla oleva ilmainen oppaamme – Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin. 

Lataa ilmainen opas

PDF

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas