Mitä on vastuullinen hankinta?

Mitä on vastuullinen hankinta?

Pulttien, muttereiden, ruuvien, kiinnittimien ja muun tyyppisten C-osien hankinta kestävällä tavalla on tärkeä ensimmäinen askel kestävän C-osien toimitusketjun luomisessa. Kaikki toimitusketjun vaiheet raaka-aineiden louhinnasta kuljetukseen voivat olla ympäristön kannalta järkeviä – mutta jos toimittaja, jolta hankit osat, ei toimi taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla, ei toimitusketjukaan ole sitä.

Kokemukseni mukaan monet valmistajat ovat parantaneet merkittävästi suhtautumistaan ympäristöön. Monet seuraavat päästöjään ja työskentelevät niiden vähentämiseksi, ja toiset ovat investoineet jätehuollon parantamiseen pitääkseen ympäristövaikutuksensa alhaisina.

Monet haluavat myös parantaa vastuullisia C-osien hankintakäytäntöjään, mutta heillä on usein vaikeuksia niiden kanssa. Monien eurooppalaisten valmistajien C-osien toimittajat ovat kaukana, tyypillisesti Aasiassa. Niiden välillä on kieli- ja kulttuurimuuri sekä hyvin pitkä etäisyys. Lisäksi valmistajalla voi olla suuri määrä C-osien toimittajia. Nämä tekijät aiheuttavat valtavan haasteen varmistaa, että toimittajat noudattavat pääkonttorissa päätettyä vastuullisuuspolitiikkaa ja tavoitteita.

Tässä artikkelissa kerron, mitä kestävä hankinta tarkoittaa, käsittelen haasteita, joita yritykset kohtaavat ostaessaan komponentteja kestävästi, ja esittelen joitakin mahdollisia ratkaisuja ostajille, jotka haluavat tehdä C-osien hankinnasta ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää. Jos etsit yleisempää tietoa, tutustu C-osien toimitusketjun vastuullisuus - oppaaseen saadaksesi lisätietoja.

Mitä on kestävä hankinta?

Yritysvastuun arviointiorganisaatio EcoVadis määrittää kestävän hankinnan seuraavasti:

"Sosiaalisten, eettisten ja ympäristönsuojelullisten tekijöiden sisällyttäminen toimittajien valintaprosessiin."

Jos olet ostaja, sinulla on todennäköisesti jo luettelo vaatimuksista, joihin tukeudut etsiessäsi uusia toimittajia. Kestävä hankinta tarkoittaa yksinkertaisesti ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden käyttämistä lisäulottuvuuksina.

Miten kestävä hankinta eroaa perinteisestä hankinnasta?

Oikeiden päätösten tekeminen C-osien toimittajia etsittäessä on tärkeää sujuvan toimitusketjun ja toimivan tuotantoprosessin kannalta. Vaikka C-osat ovat pieniä, ne ovat tärkeitä komponentteja – eikä kukaan halua joutua keskeyttämään tuotantoa pulttien äkillisen puutteen vuoksi. Ostajat ja hankintapäälliköt työskentelevät eri tavalla eri toimialoilla, mutta tärkeimpiä asioita, joita he kaikki etsivät hankkiessaan toimittajia, ovat:

 • Laatu – Täyttävätkö osat käyttökohteen vaatiman standardin?
 • Toimitusajat ja toimitus – Pystyykö  toimittaja pysymään suunnitellussa tuotantoaikataulussamme?
 • Kustannukset – Ovatko toimittajan hinnat kilpailukykyisiä, ja mikä tärkeintä, ovatko heidän kanssaan työskentelystä muodostuvat kokonaiskustannukset hyväksyttävät?
 • Vakaus – Voimmeko pitkällä aikavälillä luottaa tähän toimittajaan tärkeiden osien suhteen?
 • Kapasiteetti – Ovatko nimikkeiden vähimmäistilausmäärät liian korkeat? Vai pystyvätkö he täyttämään tarpeemme tai kysyntämme?
Yritykset, jotka hoitavat hankintansa kestävästi, huomioivat nämä tärkeät asiat. Näiden lisäklsi luotettava ja johdonmukaisesti toimiva toimittaja takaa sinulle mielenrauhan ja säästää sinut monilta päänsäryiltä.

Kuitenkin, kun aloitat kestävän hankinnan polkuasi, hankintatiimisi joutuu kysymään lisää kysymyksiä:

Sosiaalinen kestävyys

 • Maksetaanko toimittajan henkilöstölle reilua palkkaa riippumatta siitä, työskentelevätkö he tuotannossa tai muilla osastoilla?
 • Onko heillä mahdollisuus neuvotella kollektiivisesti ja muodostaa ammattiliittoja?
 • Onko heillä mahdollisuus saada tarvitsemansa asianmukainen koulutus ja käyttävätkö he henkilösuojaimia (PPE)?
 • Ovatko oikeat turvatoimenpiteet käytössä? Esimerkiksi vaarallisten aineiden käsittelyrutiinit tai palontorjuntatoimenpiteet.
 • Noudattaako toimittaja asiaankuuluvia työelämän ohjeita, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tai OECD:n asettamia ohjeita?

Ympäristön kestävyys

 • Hävitetäänkö vaaralliset aineet tai kemikaalit oikein?
 • Millaista ilmaston-, vesistön- ja maaperän saastumista toimittajan toiminta aiheuttaa?
 • Kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä toimittajan toiminnasta syntyy suoraan tai välillisesti?
 • Missä määrin toimittaja käyttää uusiutuvaa energiaa laitoksessaan?
 • Onko toimittajalla tehokkaita ja yhtenäisiä kestävän kehityksen käytäntöjä?

Taloudellinen kestävyys

 • Onko toimittajan liiketoiminnalla myönteistä taloudellista vaikutusta ympäröivään yhteisöön?
 • Muodostuuko tämän toimittajan taloudellinen menestys todennäköisesti ympäristön tai sosiaalisten resurssien kustannuksella?
 • Suunnitteleeko toimittaja liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä sen sijaan, että keskittyisi vain lyhyen aikavälin voittoihin?
Nämä ovat vain muutamia osa-alueita, jotka hankintatiimit ottavat huomioon tavoitellessaan kestävää hankintaa – riippuen heidän liiketoiminnastaan tai toimittajasta, jonka kanssa he ovat tekemisissä, erilaiset kysymykset voivat olla tärkeämpiä. Jotta toimitusketjun kestävyys voidaan varmistaa heti hankintavaiheessa, näihin kysymyksiin on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin tyypillisiin kustannuksia, laatua ja läpimenoaikoja koskeviin kysymyksiin.

Miten yritykset tekevät hankinnoistaan kestävämpiä?

Auditoi olemassa olevat toimittajat

Kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen muutoksen alkuvaiheessa ensimmäinen askel on nähdä, kuinka nykyiset toimittajasi vastaavat yllä lueteltuihin kysymyksiin. On mahdotonta seurata edistymistä tietämättä lähtökohtaasi, joten nykyisen tilanteen arvioiminen saattaa paljastaa joitain heikkouksia ja tarjota varhaisia parannuskohteita.

Vieraile toimitajien luona

Tämä ei välttämättä aina ole yksinkertaista, varsinkin jos C-osien toimittajasi sijaitsevat toisella mantereella. Mutta se voi olla hyödyllistä, jos se auttaa sinua varmistamaan niiden toiminnan kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi sinulla on paremmat mahdollisuudet vahvistaa toimittajasuhdettasi, mikä auttaa, jos joudut myöhemmin tekemään yhteistyötä heidän kanssaan muilla kestävän toimitusketjusi alueilla.

Hanki paikallinen toimitusketjukumppani

Vierailu tavarantoimittajien luona auttaa saamaan kuvan heidän toiminnastaan, mutta sitä ei aina ole mahdollista tehdä useita kertoja vuodessa, etenkään kansainvälisten toimittajien kanssa. Monet yritykset, joilla on toimittajakunta Kaukoidässä, hyötyvät yhteistyöstä paikallisen toimitusketjukumppanin kanssa, joka on suoraan yhteydessä tavarantoimittajiin heidän puolestaan. Kumppani hyötyy yhteisestä kielestä ja kulttuurista toimittajan kanssa, ja he ovat myös paljon läheisempiä, joten he voivat tehdä säännöllisiä, vähemmän muodollisia vierailuja varmistaakseen, että toimittaja noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita.

Saat lisätietoja C-osien toimitusketjun vastuullisuudesta tutustumalla laajaan aihetta käsittelevään oppaaseemme – ja lataamalla kestävän hankinnan trendejä käsittelevä oppaan saat käytännön ohjeita siitä, miten edetä kestävän kehityksen polulla.

Hanki valmistajien opas kestävän kehityksen trendeihin

Jos haluat laajentaa tietämystäsi kestävän kehityksen trendeistä, joita yrityksesi saattaa pian joutua käsittelemään, lataa alta Valmistajien opas kestävän kehityksen trendeihin. Se kattaa uudelleenjärjestelyihin, sääntelyyn ja kiertotalouteen, ja sen pitäisi valmistaa sinua tuleviin haasteisiin C-osien toimitusketjussasi.

Tilaa opas

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Carina on Bufabin Global Sourcing & Sustainability Director. Hän on ollut Bufabin palveluksessa vuodesta 2018.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa