C-Parts

Inköparens guide till C-parts

Bufab-the-purchasers-guide-to-C-partsBufab-the-purchasers-guide-to-C-parts

Hämta guiden

Powerpoint

Inköparens guide till leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden

Som inköpare av C-parts ansvarar du för att se till att ditt företags produktion har en jämn tillgång till komponenter som uppfyller den angivna kvaliteten och levereras i rätt tid, i rätt mängd och till rätt pris.  

Tillverkande företag fokuserar ofta på de delar med högt värde som ingår i deras produkter. Men de mindre värdefulla, nästan osynliga C-parts, kan vara lika viktiga - och om du inte gör rätt inköp när det gäller dessa komponenter kan du drabbas av högre kostnader, skenande administration och till och med avbrott i er tillverkning.   

I den här guiden fokuserar vi på att ge dig som inköpare allt du behöver veta om C-parts - vad de är, varför de är värda att fokusera på och vad du kan vinna på att köpa dem på ett smartare sätt.  

Chapters

Chapters

Vad är C-parts?

Som vi förklarar i vår artikel "Vad är C-parts?" kan man i allmänhet dela upp de hundratals delar och komponenter som ingår i en färdig produkt i tre kategorier: A-, B- och C-parts.   

A-parts

A-parts är de komponenter med högt värde som ingår i dina produkter. I en bilfabrik är motorer typiskt sett en A-part. De är troligen de dyraste komponenterna i bilen och fabriken har vanligtvis relativt små mängder av dem på lager.   

Det är också låg variation i den här typen av delar - ett bilföretag kan använda motorer i några olika storlekar, men vanligtvis inte så många. Företagen har oftast endast en eller ett fåtal leverantörer för den här typen av delar.   

B-parts

B-parts kan fortfarande ha en hög styckkostnad, men dock inte lika hög som för A-parts. Om vi tittar på en bilfabrik igen kan komponenter som vindrutor eller säten vara B-parts. Lagernivåerna för dessa komponenter är vanligtvis högre än för A-parts.   

På samma sätt är variationen något större när det gäller B-parts. En biltillverkare kan exempelvis ha ett stort antal olika sätesalternativ. Dessutom köper företagen ofta dessa typer av delar från flera olika leverantörer.   

C-parts

C-parts är de komponenter som har det lägsta värdet av alla. Tänk på skruvar, muttrar, bultar, gångjärn, rör, O-ringar och andra typer av fästelement. De kan också vara unikt utformade produkter som svarvade, injicerade, extruderade, stansade, smidda, frästa eller gjutna delar. Kostnaden för en enskild skruv är nästan obefintlig och så länge de finns tillgängliga för produktionen är det ingen som tänker särskilt mycket på dem. Många C-parts används i mycket stora volymer och en stor produktionsanläggning kan under normala förhållanden ha tiotusentals enskilda C-parts i lager.  

Bufab-varde-kvantitetDet finns en enorm variation när det gäller C-parts. När man beaktar behovet av fästelement i olika storlekar, längder och kapaciteter kan ett typiskt lager av C-parts innehålla hundratals olika SKU:er (Stock Keeping Unit).   

Leverantörsbasen för C-parts tenderar också att vara mycket fragmenterad. Tillverkare köper ofta liknande komponenter från olika leverantörer, vanligtvis av historiska skäl. I vissa fall kan företagen ha hundratals olika leverantörer av C-parts att hantera.

Varför C-parts är viktiga för inköpare

Även om C-parts inte är särskilt glamorösa är de fortfarande kritiska komponenter i de produkter som ditt företag tillverkar. Utan högkvalitativa C-parts skulle dina produkters tillförlitlighet och kvalitet bli lidande.   

När kvaliteten är enligt specifikationerna och de hanteras effektivt blir C-parts en osynlig del i produktionen för många tillverkare. Deras verkliga betydelse blir oftast först uppenbar när något går fel.   

Det största problemet med dålig hantering av C-parts är stilleståndstid. Detta är när tillverkningen i fabriken måste avbrytas, vilket är något av det mest kostsamma som kan drabba en produktionsenhet. Under driftstopp kan du inte producera någonting, men all din produktionspersonal måste fortfarande få betalt, dina kunder måste hållas nöjda och ljuset måste vara tänt. Varje sekund av oväntad stilleståndstid har en hög kostnad, och det är som sagt ett av de mest allvarliga problem som ett tillverkande företag kan uppleva.   

Vanligtvis orsakas oplanerad stilleståndstid av maskinhaverier eller mänskliga fel. Brist på komponenter kan dock också vara en orsak. Vanligtvis är det då brist på C-parts. Många företag som har ett stort antal olika C-parts med varierande volymer kämpar ofta med att få en central överblick över dessa komponenters tillgänglighet över tid. Detta problem kan tyvärr gå obemärkta tills det är för sent. Utan fästelement kan inte produkter monteras och arbetet kan inte fortsätta förrän nya komponenter har anskaffats. Och skulden hamnar ofta hos inköp.   

Tillverkare strävar efter att producera så effektivt som möjligt och för att detta ska kunna ske måste alla nödvändiga C-parts alltid finnas tillgängliga.  

Direkta och indirekta kostnader för C-parts

Som tidigare nämnts definierar vi C-parts som de komponenter med lägst värde som används i en tillverkningsprocess. När man köper i bulk är priset på ett enskilt fästelement en droppe i havet för de flesta företag.   

Men trots den låga direkta kostnaden har C-parts en hög indirekt kostnad. 80 % av den totala kostnaden för C-parts utgörs vanligtvis av indirekta kostnader, vilket är kostnader som är förknippade med till exempel sourcing, beställning, leverans, hantering och lagerhållning.

Bufab-direkta-indirekta-kostnader

Dessa indirekta kostnader kan vara höga, men de är dock mycket enklare att minska än de direkta kostnaderna. Det kan vara möjligt att prisförhandla med en leverantör för att få en ordentlig sänkning på A- och B-parts med högre värde, men du kan göra större kostnadsbesparingar genom att minska de indirekta kostnaderna för dina C-parts. Detta kan uppnås genom åtgärder som förbättrade beställnings- och leveransprocesser, ökad tillgänglighet av komponenter, konsolidering av leverantörer och generella förbättringar av din hantering av C-parts. Vi kommer strax att beröra dessa ämnen. 

C-parts och din totalakostnad (TCO)

C-parts är ofta en stor tidskrävande faktor för ett företag. Större företag som inte har konsoliderat sina leverantörer av C-parts kan ibland ha långt över 100 enskilda leverantörer att hantera. För inköparen innebär detta att en hel del tid går åt till att sourca komponenter, tala med leverantörer och lägga beställningar. På andra håll i företaget måste ett stort antal leveranser av ganska små beställningar tas emot och bearbetas, och lika många fakturor måste betalas. När man räknar ihop all denna tid inser man att företaget lägger ner mycket tid och pengar på att köpa relativt enkla produkter.   

När man betänker alla dessa inköpsaktiviteter är det lätt att förstå varför C-parts har en så hög indirekt kostnad. Det är därför viktigt att ta hänsyn till totalakostnaden (TCO) när man hanterar C-parts. Bra inköpare försöker alltid få bästa möjliga pris för de varor de köper, men eftersom inköpskostnaden för C-parts i allmänhet är låg kan du inte göra några större besparingar genom ett rabatterat pris. 

Men genom att ta hänsyn till de höga indirekta kostnaderna för C-parts under inköpsprocessen öppnas andra möjligheter att göra betydande besparingar, till exempel genom konsolidering av leverantörer. Genom att välja en leverantör med pålitliga leveranser, smidiga beställningssystem och kortare ledtider minskar du dessutom risken för driftstopp och alla de extra kostnader som följer med det.   

Alla avdelningar i ditt företag, inklusive inköpsavdelningen, står under press att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. Men om du förstår effekten som C-parts har på din totala ägandekostnad kan du föreslå bättre inköpsmetoder som kommer att uppskattas av både företagets ledning och dina kollegor i produktionen. 

Vanliga utmaningar för inköpare av C-parts

Inköpare möter krav från alla håll, inklusive från företagsledningen, olika mellanchefer och tillverkningen. I det här avsnittet ska vi titta på tre huvudsakliga utmaningar som inköpare av C-parts möter i sitt dagliga arbete, och hur de kan lösas.  .

Tillgänglighet   

Tillgängligheten är det viktigaste för inköpare av C-parts. Komponenterna måste finnas tillgängliga i fabriken i rätt mängd, till rätt pris och vid rätt tidpunkt, hela tiden. Faktorer som påverkar tillgängligheten, som exempelvis långa ledtider, leverantörsproblem, ineffektiv lagerhantering och dåliga prognoser är alla realiteter, men du får inte mycket sympati om produktionen måste stoppas på grund av brist på muttrar, bultar eller en liten svarvad del.  

Säkerställande av tillgängligheten är direkt sammankopplat med ditt val av leverantörer. För att se till att nödvändiga C-parts har ett pålitligt flöde in till produktionen måste dina leverantörer:    

  • Erbjuda snabba och effektiva leveranser 
  • Ha ett brett nätverk av underleverantörer för optimal sourcing
  • Använda ett användarvänligt beställningssystem som gör det enkelt att köpa rätt komponenter

Globala supply chains är mycket komplexa, och alla som har upplevt konsekvenserna av de senaste årens extraordinära händelser vet att alla globala supply chains har drabbats av stora störningar. Det finns inga leverantörer som kan garantera att de är immuna mot denna typ av händelser. Men med rätt partner kan du åtminstone säkerställa bästa möjliga tillgänglighet för ditt företag, utifrån rådande omständigheter. Detta för oss till nästa punkt.  

Globala leverantörsnätverk   

På många sätt har den globala tillverkningens förflyttning österut gynnat den europeiska industrin, inte minst när det gäller kostnader. Men samtidigt innebär det problem för inköpare av C-parts att ha leverantörer på andra sidan jordklotet. Språkbarriären och bristen på transparens försvårar inköpsprocessen och hindrar företagen från att göra ordentliga hållbarhetsrevisioner.   

Dessa problem i kombination med antidumpningsregler i Europa och höga minimikvantiteter (MOQ) från utländska leverantörer förtydligar än mer utmaningarna med internationell handel.  

För företag som har ett stort antal leverantörer av C-parts och begränsade resurser är dessa utmaningar oftast för komplexa för att kunna lösas kostnadseffektivt. Men genom konsolidering kan du åtminstone lägga ut hanteringen av dessa problem på entreprenad, så att du i stället kan fokusera på den dagliga inköpsverksamheten. Du kan läsa mer om hur du löser MOQ-relaterade problem i vår artikel "MOQ: Hur man hanterar höga minimikvantiteter för C-parts". 

Lagerförvaltning  

När det uppstår frustration mellan inköp och tillverkning beror det ofta på problem med lagerhållningen. Om du som inköpare inte har en klar bild av de aktuella lagernivåerna av C-parts kommer du inte att kunna köpa in de nödvändiga delarna i tid och samtidigt hålla lagret på en rimlig nivå. Och om tillverkningen inte har ett effektivt sätt att informera dig om brister eller kommande behov är det bäddat för återkommande problem. Inköpskontoret och produktionen är två skilda miljöer och det krävs ett gott samarbete dem emellan för att se till att nödvändiga C-parts alltid finns tillgängliga.   

Många inköpare ser därför fördelar med VMI (Vendor Managed Inventory) som drivs av en kundanpassad logistiklösning. I ett sådant system för hantering av C-parts tar leverantören över ansvaret för att hålla lagret organiserat och optimerat. I vissa fall kan beställningar av nya delar automatiskt göras när lagret sjunker under en viss nivå, vilket minskar inköparens arbete avsevärt. Lösningar som dessa kan vara till stor hjälp för att jämna ut lagerrelaterade problem och förhindra driftstopp och komponentbrist.   

Hur man förenklar inköp av C-parts

En av de mest effektiva åtgärderna för att förenkla inköp av C-parts är att konsolidera sina leverantörer. Detta innebär att man går från en modell med många leverantörer där man beställer mindre mängder komponenter, till en modell med få leverantörer där alla dina behov av komponenter tillgodoses av ett fåtal leverantörer, eller kanske bara av en enda.   

När det finns för många leverantörer att hantera fylls inköparens arbetsdag snabbt med administration, vilket vi diskuterar djupare i vår artikel om leverantörskonsolidering för C-parts.  Med så många osammanhängande kontaktpunkter måste inköparen ägna mycket tid åt att samordna dem och även hålla ett öga på lagret. I den här situationen är det troligt att saker och ting förbises eller missas, vilket i värsta fall kan leda till komponentbrist och resultera i driftstopp, för att inte tala om den skada på ert varumärke som orsakas av en utebliven kundleverans.  

När du dessutom har ett stort antal mindre leverantörer i stället för några få stora är det svårt att bygga upp en djupare affärsrelation med dem. De kvantiteter som de säljer till dig är ofta så små att de förmodligen nedprioriterar dig och dina behov. Med tiden kan detta leda till högre upphandlingskostnader, dålig kommunikation och i värsta fall onödiga leverans- och kvalitetsproblem.   

Många vanliga inköpsproblem kan skyllas på att man har för många leverantörer. Det är därför som leverantörskonsolidering är ett så viktigt ämne. Det kan vara en utmaning att byta leverantör, och att gå från många leverantörer till endast ett fåtal är inte alltid enkelt. Men genom att börja konsolidera kommer du dock ganska snart att spara både tid, pengar och resurser. 

Hämta guiden om konsolidering av leverantörer

Enkelt uttryckt är leverantörskonsolidering ett utmärkt sätt att förbättra din inköpsprocess för C-parts. Men det inkluderar dock en hel del utmaningar. Vi har därför gjort en introduktionsguide till leverantörskonsolidering för att hjälpa inköpare som du i denna process. Guiden innehåller värdefulla tips om vad du bör tänka på när du konsoliderar leverantörer, de olika tillvägagångssätt du kan använda och även de potentiella nackdelarna med konsolidering. Klicka nedan för att hämta guiden.   

Ladda ner guiden

Powerpoint

Ladda ner Inköparens guide till leverantörskonsolidering