Hållbara C-Parts: Allt du behöver veta

Hållbara C-Parts: Allt du behöver veta

Enligt min erfarenhet tenderar tillverkningsföretag och deras inköpsavdelningar ofta att underskatta vikten av C-parts, särskilt när det gäller de totala kostnader de kan medföra. Vid första anblicken verkar C-parts vara små, billiga och enkla komponenter som muttrar, bultar, skruvar och andra småprodukter. Men om de inte hanteras korrekt kan de snabbt utgöra ett hot mot ett företags produktionsflöde och lönsamhet.

Många företag förbiser även C-parts när det gäller hållbarhet. Dess bättre har många tillverkare insett vikten av hållbarhet under de senaste åren – men deras fokus läggs oftast på deras anläggningar, tillverkningsprocesser och de A- och B-parts de använder i sina produkter.

Enligt min åsikt borde de ägna lika mycket uppmärksamhet åt sina C-parts. Även om det kan verka som att de har en marginell påverkan på ett företags övergripande hållbarhet, så visar tillvägagångssättet i försörjningskedjor och inköpsrutiner på att de faktiskt spelar en betydande roll.

I den här artikeln kommer jag att behandla några av dessa hållbarhetsproblem relaterade till C-parts och ge  mer allmän information om hur hållbarhet förhåller sig till C-parts ur ett bredare perspektiv. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa dig att inse, att om du vill göra ditt företag mer hållbart och motståndskraftigt inför framtida affärssammanhang kan du inte bortse från C-parts.

Det kommer att riktas mer uppmärksamhet mot utsläppen som genereras av C-parts.

Hållbarhet har varit en verklig megatrend för tillverkare under några år, men i takt med att medvetenheten fortsätter att växa och nya krav ställs på företag, måste de nu tydligt visa den faktiska miljöpåverkan av sin verksamhet och hur de planerar att minska den i framtiden. Många olika områden bidrar, men utsläppsrapportering är grunden. Emellertid är vissa utsläpp lättare att rapportera än andra. Till exempel är det ganska enkelt för ett företag att titta på den el som förbrukas på deras kontor och beräkna mängden koldioxid detta genererar. Men att hitta den totala utsläppsproduktionen av en enskild komponent, från det att råmaterialet bryts till leveransen av den färdiga produkten till deras fabrik, är en enorm utmaning. Det blir ännu mer komplicerat med C-parts, där företag vanligtvis hanterar många olika leverantörer som kan ha mycket olika produktions- och logistikprocesser.

Trots svårigheterna med utsläppsrapportering kommer tillverkare att behöva hitta en lösning. Att avslöja sina nuvarande utsläpp är en förutsättning för att minska dem, vilket kommer att bli alltmer nödvändigt när utsläppsregler breddas och konsumenter vänder sig bort från miljöskadliga företag.

Utvecklingen av hållbara material i C-parts

Det är vanligt att se konsumentvarumärken marknadsföra hållbarheten hos de material som används i deras produkter – till exempel återvunnen bomull i kläder eller återvunnet papper i produktförpackningar. Hittills pratar väldigt få tillverkare om att använda bultar, muttrar, skruvar och brickor tillverkade av hållbara material, men detta kan förändras i framtiden.

Historiskt sett har brist på infrastruktur och icke-optimerade återvinningsmetoder gjort återvinning av industriella material svårt. Aluminium är till exempel ett mycket återvinningsbart material, liksom de flesta metaller. Men olika legeringar och ytbehandlingar gör återvinningsprocessen problematisk. Men i takt med att marknaden för återvunna material växer och teknikerna förbättras kommer priset och kvaliteten på återvunnet aluminium att förbättras, och med ökad efterfrågan på marknaden för hållbara produkter kan det bli ett framtida, hållbart material för C-parts Liknande utveckling pågår inom plastområdet, och kvaliteten förbättras även här – så det är möjligt att återvunnen plast kan bli ett potentiellt material för dina C-parts i plast inom en snar framtid.

Andra framsteg inom hållbara material, såsom produktion av grönt stål, har stor framtida potential för både stora och små komponenter. När marknaden mognar kommer företag som marknadsför sin användning av dessa material även i sina minsta C-parts har möjlighet att särskilja sig från sina konkurrenter.

Hållbarhetsbestämmelser kommer att ha stor inverkan på tillverkare

Tillverkningsföretag som hanterar C-parts kommer att möta fler regleringar i framtiden. Dessa regleringar kommer att kräva en förändring i tillverkarnas försörjningskedjor av C-parts, vilket gör ohållbara metoder ännu mer problematiska och kostsamma.

Den viktigaste förordningen som europeiska tillverkare måste vara medvetna om är EU:s Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD), som kommer att kräva att nästan alla stora företag i unionen "avslöjar information om sina risker och möjligheter till följd av sociala och miljömässiga frågor, och om deras verksamhets inverkan på miljön.” 

I praktiken kommer hållbarhetsrapportering att lyftas till samma nivå som sedvanlig finansiell rapportering. De företag som omfattas av direktivet måste rapportera om bland annat:

  • Deras hållbarhetsmål och deras framsteg hittills
  • Deras hållbarhetspolicyer
  • Information om företagets verksamhet, relationer och försörjningskedja

CSRD har redan trätt i kraft, och de nya reglerna kommer att börja gälla under räkenskapsåret 2024. Ytterligare regleringar, såsom fler antidumpningslagar och utsläppsrelaterade tullar på varor producerade utanför EU, kommer att följa.

Tillverkare som halkar efter med sitt hållbarhetsarbete måste snabbt börja analysera sin försörjningskedja och sina interna hållbarhetsinsatser noggrant, särskilt inom sin C-partsverksamhet. Vanliga problem kring C-parts, såsom icke-optimerade lager, fragmenterade leverantörsbaser och höga minimikvantiteter, ökar alla risken för att ohållbara metoder får fäste inom företaget. För att minimera de negativa effekterna av dessa nya regleringar måste företag som inte har kontroll över sina C-parts omprioritera sina insatser och börja hantera sina C-parts bättre

Påtryckning från ägare, aktieägare och marknaden kommer att öka.

När bestämmelser som dessa fortsätter att införas och kundernas förväntningar förändras kommer tillverkare att möta ökat externt tryck att prioritera hållbarhet, och kraven kommer att komma från flera håll. Eftersom hållbarhet alltmer blir en direkt faktor i ett företags finansiella resultat och lönsamhet kommer företagsägare och ägargrupper att vilja se förändringar. Och när kunder själva börjar betrakta hållbarhet som en avgörande faktor i sina köpbeslut kommer ohållbara företag att se sina konkurrenter börja vinna mark. Denna effekt kan vara ännu mer dramatisk för B2B-tillverkare, vars kunder har hållbarhetsmål och KPI:er som måste uppfyllas, samt ägare och aktieägare som själva vill se företaget bli mer hållbart.

Hållbara innovatörer kommer att öppna för nya möjligheter för C-parts

Även om C-parts tillverkade av hållbara material kanske inte är verklighet än, kommer det arbete som innovativa företag utför att göra dem till ett möjligt val i framtiden. Till exempel utvecklar företag som Borealis och INEOS Group kemiska och mekaniska plaståtervinningsprocesser som kan producera återvunnet material med samma höga kvalitet som ny plast. Återvunnet material skulle också kunna vara ett verkligt val för C-parts i plast för krävande tillämpningar.

Andra tillverkare gör hållbarhet till en central del av sin marknadskommunikation. Volvo Cars har till exempel, åtagit sig att använda återvunnen plast för minst 25% av plastdelarna i sina fordon senast 2025. Allt eftersom innovationstakten ökar ser vi andra tillverkare göra liknande påståenden om metallerna och plasterna som används i deras C-parts.

Mina kollegor på Bufab har skrivit flera artiklar som förklarar varför du bör börja ge dina C-parts den uppmärksamhet de förtjänar. Om de inte hanteras på rätt sätt kan de leda till att kostnaderna skenar och effektiviteten sjunker. Min förhoppning är att den här artikeln har visat att C-parts kan orsaka lika mycket skada på ditt företags hållbarhet som som  A- eller B-parts, om de hanteras felaktigt.

Hämta guiden om hållbarhetstrender

Om du är intresserad av att fördjupa dig ytterligare i detta ämne kan du ladda ner vår guide om hållbarhetstrender nedan. Den fokuserar specifikt på de mest relevanta trenderna för tillverkare som hanterar C-parts, och den syftar till att informera dig om de mest angelägna ämnena som snart kommer att ha inverkan på din verksamhet.

Skaffa guiden

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends

Ladda ner guiden
Carina är Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director och började på företaget 2018.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera