Leverantörskonsolidering av C-parts: Vad är det och vilka är fördelarna?

Leverantörskonsolidering av C-parts: Vad är det och vilka är fördelarna?

I takt med att tillverkningsprocesser och produktdesign blir mer komplexa måste många inköpare av C-parts hantera allt fler leverantörer. I vissa fall beror det på att de behöver specifika specialkomponenter. I andra fall vill inköparna utvidga sina leverantörsnätverk för att vara mindre sårbara i en tid av supply chain-störningar.  

Som inköpare vet du dock att det kan vara ett problem att ha för många leverantörer. Det kan leda till mer administration och försvagade relationer, vilket kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag som helhet.   

En lösning på detta problem är leverantörskonsolidering. I den här artikeln ska jag försöka hjälpa dig att förstå vad leverantörskonsolidering är, hur det fungerar i praktiken och vilka fördelar du kan uppnå genom att tillämpa det.   

Vad är leverantörskonsolidering?   

Leverantörskonsolidering är processen för att minska antalet leverantörer som du köper dina produkter, lösningar och tjänster från. Mängden och typerna du köper förblir desamma, men du köper dem från färre leverantörer. I själva verket är leverantörskonsolidering en rationaliseringsprocess som syftar till att öka effektiviteten och minska kostnaderna.  

I ett typiskt tillverkningsföretag med en icke-konsoliderad leverantörsbas kan en inköpare av C-parts köpa muttrar och bultar från en grupp av leverantörer, skruvar från en annan grupp, kablar från en tredje och frästa delar från en fjärde. Sammanlagt kan detta lätt leda till 20, 30 eller fler leverantörer som alla levererar till samma företag.   

“Efter konsolideringen kan antalet leverantörer minska till en handfull eller till och med till en enda, beroende på företagets behov.” 

Om ett sådant företag konsoliderar sin leverantörsbas kan det fortfarande köpa samma mängd C-parts, men från färre leverantörer som var och en levererar ett bredare utbud av komponenter. Efter konsolideringen kan antalet leverantörer minska till en handfull eller till och med till en enda, beroende på företagets behov.   

Hur fungerar leverantörskonsolidering i praktiken?   

Oavsett om du väljer att konsolidera med en av dina befintliga leverantörer eller med en helt ny leverantör bör processen följa dessa huvudsteg:   

  • Analys  
  • Genomförande
  • Utvärdering  

Analys  

I analysfasen ska leverantören arbeta tillsammans med dig för att förstå dina behov av C-parts. För att vara en effektiv partner måste leverantören veta vilka typer av C-parts ni använder, vilka mängder ni behöver, hur ni lagrar dem, hur ni tar emot leveranser samt förstå detaljerna i er beställningsprocess. Om de inte förstår grunderna kommer de att ha svårt att genomföra en effektiv strategi för hantering av dina behov inom supply chain.  

För att samarbeta med dig så effektivt som möjligt bör en bra leverantör alltid ta hänsyn till de KPI:er som din inköpsavdelning och tillverkningsverksamhet måste uppfylla. De bör också kunna presentera ett tydligt business case för den föreslagna lösningen.  

Genomförande 

I genomförandet aktiveras det överenskomna angreppssättet. Genomförandet är en känslig process eftersom era behov av C-parts är komplexa. Därför bör själva genomförandet alltid föregås av en noggrann gemensam planering. I många fall är det fördelaktigt att gå stegvis till väga. Dela in alla C-parts i kategorier och arbeta med en eller några få kategorier i taget.  

Utvärdering  

Utvärderingsfasen är mycket viktig. Efter att ha implementerat den nya lösningen bör du och leverantören utvärdera dess kvalitet och komma överens om vad som behöver ändras. Oavsett hur smidigt genomförandet går, är det troligt att det fortfarande finns specifika förbättringsområden. När utvärderingen är klar genomförs förändringarna.   

Om du väljer en kompetent och kvalitetsmedveten leverantör kommer detta utvärderingsskede sannolikt att fortsätta under hela ert partnerskap. De bör träffa dig regelbundet för att analysera läget i din verksamhet och få uppdateringar om framtida planer så att ytterligare förbättringar kan föreslås, genomföras och mätas.   

Vilka är fördelarna med leverantörskonsolidering?   

Enligt de flesta inköpare jag talar med är den största fördelen med en konsoliderad leverantörsbas den minskade administrationen.   

Om du arbetar med till exempel 30 leverantörer av C-parts har du förmodligen mycket repetitivt arbete. Du måste sourca delar, förhandla om priser, organisera leveranser samt hantera fakturor och eventuella problem med 30 olika företag, varav många är spridda över hela världen och har liten kännedom om ditt företags särskilda krav.   

Detta arbete kan ta en stor del av din arbetsdag i anspråk, och när det finns så många leverantörer att hålla koll på kan problem snabbt uppstå. I många fall resulterar dessa problem helt enkelt i ytterligare huvudvärk som du måste lösa. Men i värsta fall kan detta tillvägagångssätt leda till oväntade komponentbrister, vilket resulterar i stillestånd i tillverkningen. Ingen produktionslinje bör stå still på grund av något så enkelt som brist på fästelement eller andra C-parts. Ändå har jag sett det hända i många företag, och i de flesta fall beror det på en dåligt organiserad och koordinerad leverantörsbas.   

Att ha många leverantörer medför också betydande kostnader. Cirka 20 procent av den totala kostnaden för C-parts utgörs av direkta kostnader, med andra ord kostnaden för själva komponenterna. De återstående cirka 80 procenten är indirekta kostnader, som är mycket enklare att få ner. Indirekta kostnader kan omfatta sådant som kostnader för sourcing, orderläggning, mottagande av leveranser och hantering av fakturor. Genom att minska leverantörsbasen kan du minska den tid som går åt till dessa uppgifter och samtidigt sänka kostnaderna. 

Att konsolidera leverantörer gör det mycket enklare för dig att få en överblick över det totala flödet av C-parts till din verksamhet. I praktiken innebär detta mindre administration, lägre kostnader och bättre resultat för verksamheten.  

Bufab-direkta-indirekta-tart

Dessutom medför en minskning av antalet leverantörer att det blir enklare att bygga upp en nära och effektiv affärsrelation. Om du anlitar mer än 50 leverantörer har du förmodligen inte tillräckligt med tid för att utveckla en solid affärsrelation med någon av dem. Och eftersom storleken på din leverantörsbas innebär att du gör ganska små beställningar från var och en av dem finns det en risk att de inte är så intresserade av att prioritera just dina behov. 

Genom att konsolidera minskar du antalet leverantörskontakter, och även om dina behov av C-parts förblir desamma blir du en viktigare kund. Du kan arbeta tätare med respektive leverantör, och de kan få en bättre bild av behoven i din verksamhet. Med tiden ska dessa förbättrade relationer leda till lägre kostnader, bättre lösningar och högre kvalitet.  

Hämta inköparens guide till leverantörskonsolidering 

Om du upplever problem som orsakas av att du har för många leverantörer, eller om du står inför utmaningen att minska storleken på ditt företags leverantörsbas, bör du läsa denna guide. Även om du känner att du inte har ett direkt behov kan du med fördel läsa guiden ändå. Den utvecklar de frågor som jag har beskrivit här och ger mer information om fördelarna med konsolidering, hur din konsolideringsprocess borde fungera och några möjliga tillvägagångssätt för konsolidering som du kan använda. Den inkluderar även de potentiella nackdelar som konsolidering kan medföra, och de lösningar du behöver tillämpa för att komma runt dem. Du kan ladda ner guiden som en presentation nedan.   

Om du vill ha mer kunskap om C-parts kan du läsa vår inköpsguide om C-parts. Den går i detalj in på vad C-parts är och varför de är så viktiga i ditt inköpsarbete.   

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

Hämta guiden för leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Slawomir är Customer Unit Director på Bufab Poland och har stor erfarenhet av C-partsindustrin, både inom inköp och försäljning.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera