2021-10-27

Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2021

Fortsatt stark tillväxt och resultatutveckling i en utmanande omvärld

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 425 (1 181) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 20 procent och orderingången var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 164 (142) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11,5 (12,1) procent
 • Justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade rörelseresultatet (EBITA) till 182 (142) och rörelsemarginalen till 12,8 (12,0) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 2,90 (2,46) SEK
 • Staffan Pehrson har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder i februari 2022
 • Component Solutions Group med en årsomsättning på omkring 280 MSEK förvärvades
 • Efter kvartalets slut genomfördes de två förvärven Jenny | Waltle GmbH och Tilka Trading AB med en årlig omsättning på omkring 190 MSEK respektive 50 MSEK

Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 4 279 (3 518) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 25 procent och orderingången var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 526 (361) MSEK och rörelsemarginalen 12,3 (10,2) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 56 procent till 9,40 (6,01) SEK

Koncernen i sammandrag

 Kvartal 3Δ Jan-SepΔ12 mån
rullande
Helår
MSEK20212020%20212020%2021/202020
Orderingång1 4541 219194 4613 528265 7604 827
Nettoomsättning1 4251 181214 2793 518225 5174 756
Bruttoresultat405320271 195929291 5181 252
%28,427,1 27,926,4 27,526,3
Rörelsekostnader-241-17835-669-56818-872-771
%-16,9-15,0 -15,6-16,2 -15,8-16,2
Rörelseresultat (EBITA)1641421652636146647482
%11,512,1 12,310,2 11,710,1
         
Rörelseresultat1571351650533849618452
%11,011,4 11,89,6 11,29,5
Resultat efter skatt113912435522359431299
Resultat per aktie, SEK2,902,46189,406,015611,438,04


VD-kommentar

Den goda efterfrågan vi såg under det första halvåret fortsatte in i det tredje kvartalet. Bufab levererade en hög organisk tillväxt och ett starkt resultat trots en fortsatt mycket utmanande operativ situation på grund av ansträngda leverantörskedjor. Under kvartalet förvärvade vi det amerikanska bolaget Components Solutions Group och efter kvartalets utgång bolagen Jenny | Waltle och Tilka Trading.

Den organiska tillväxten uppgick till 20 procent och beror framförallt, vid sidan av ett svagt jämförelsekvartal, på en fortsatt stark underliggande efterfrågan inom samtliga segment men också på att vi fortsätter att ta marknadsandelar.

Den ekonomiska återhämtningen och den kraftigt ökade efterfrågan efter pandemin har skapat stora utmaningar för industrin globalt. Detta beror framförallt på en väldigt ansträngd försörjningskedja och ökade priser på råmaterial och transporter, men också på grund av att det nu råder kapacitetsbrist på många håll i leverantörsledet. Sammantaget skapar detta osäkerhet och merarbete i hela vår organisation, vilket förväntas fortsätta åtminstone in i första halvan av 2022.

Vi har liksom de flesta andra företag drabbats av

stora prisökningar på råmaterial och frakt men har hittills kompenserat för detta genom att föra dessa vidare till kund. Detta arbete, tillsammans med de högre volymerna relativt jämförelsekvartalet, har resulterat i en god bruttomarginal i kvartalet.

Andelen rörelsekostnader ökade i kvartalet men

justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ligger andelen rörelsekostnader fortfarande på en historisk låg nivå. I takt med att samhället i de flesta marknader nu börjat öppna upp så har vi bland annat ökat rekryteringstakten och investeringarna i vår egna verksamhet för att säkerställa framtida tillväxt. Dessa investeringar skall inte bara leda till ökad tillväxt utan också i en förbättrad effektivitet vilket i sin tur skall ge oss en god och hållbar lönsamhet framledes. Justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade vårt rörelseresultat och rörelsemarginal väsentligt relativt jämförelsekvartalet.

Vi har ett fortsatt fokus på förvärv och vi har en stark pipeline av potentiella förvärvskandidater i flera geografier. Detta resulterade under kvartalet i att vi förvärvade Components Solutions Group, vilka vi följt sedan 2013. Bolaget som har en årlig försäljning på omkring 280 MSEK och 85 anställda kommer att stärka vår position på den nordamerikanska marknaden, som vi ser som en av våra potentiellt stora tillväxtmarknader framgent. Genom många möten de senaste åren har vi lärt känna företaget väl och vi ser stora likheter med Bufab.

Efter rapportperiodens utgång förvärvade vi även bolagen, Jenny | Waltle och Tilka Trading, med en omsättning på 190 MSEK och 43 anställda respektive en omsättning på 50 MSEK och 18 anställda. Bolagen bedriver verksamhet i Österrike respektive Sverige. Vi har följt bolagen de senaste åren och även här ser vi stora likheter med Bufab.

Under kvartalet utsåg styrelsen Staffan Pehrson till ny VD och koncernchef för Bufab med tillträde den 1 februari 2022. Staffan har en lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar framförallt hos Nefab Group och inom Ericsson-koncernen och hans bevisade ledarskapsförmåga, tekniska kompetens och affärsmässighet lämpar sig väl för Bufabs framtida behov. Vi ser alla fram emot att välkomna honom i februari.

Utmaningen framöver blir att möta normaliseringen av kostnadsnivån med ytterligare ökad produktivitet och att hantera den ansträngda försörjningssituationen på marknaden, samt på att fortsätta arbetet med att föra ökade kostnader för råmaterial och transport vidare till kund. Jag ser dock positivt på framtiden, då Bufabs erbjudande, i tider som dessa, bör uppfattas som än mer relevant när det kommer till att säkerställa företagens egna försörjning av C-parts. Dessutom ser den goda efterfrågan ut att fortsätta in i det fjärde kvartalet. Tillsammans med fortsatt låga lagernivåer i hela tillverkningsindustrin i Europa och Nordamerika ser jag därför goda förutsättningar för en fin utveckling även framöver.

Sammantaget är vi väldigt stolta över att vi trots en utmanande omvärld har lyckats hålla våra kunder försörjda på ett bra sätt. Jag vill verkligen tacka alla våra 1 450 solutionists för den otroliga fokus och flexibilitet de uppvisat under året.

Johan Lindqvist
VD och Koncernchef


Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 27 oktober 2021 kl 10.00 CET. Johan Lindqvist, VD & koncernchef samt Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, Storbritannien 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 16315107495. Konferenskod: 9265615.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


Kontakt

Johan Lindqvist
VD & koncernchef
+46 370 69 69 00
johan.lindqvist@bufab.com

Marcus Söderberg
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.soderberg@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 7.30 CET.


Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga


Document

 

To top