Risker och riskhantering

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Bufabs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras. Samt att fortlöpande göra förbättringar och på så sätt minska potentiella risker. De mest signifikanta riskerna som koncernen utsätts för är relaterad till konjunkturens påverkan på efterfrågan från våra kunder. För mer information se not 3 i Årsredovisningen 2019.

Bufab är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker. Exempel på dessa är valuta-, finansierings-, ränte- och motpartsrisker. Det är styrelsen som fastställer policies för riskhantering. Finansverksamheten i form av riskhantering, likviditetsförvaltning och upplåning sköts koncerngemensamt av dotterbolaget Bult Finnveden AB.

Kundernas efterfrågan av produkter och tjänster från Bufab är beroende av allmänna ekonomiska förhållanden och aktiviteten inom tillverkningsindustrin i de länder där Bufab och Bufabs kunder verkar.

Bufab bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike,  Tjeckien, Polen, Storbritannien, Estland, Ungern, Spanien, Slovakien, Indien, USA, Taiwan, Kina, Ryssland, Turkiet, Rumänien, Singapore, Malaysia,  Indonesien, Mexiko och Thailand.

Bufabs kunder återfinns i ett brett spektrum av branscher inom verkstadsindustrin såsom teknikindustri, elektronik-/telekom industri, konsumentvaruindustri, offshore- och processindustri, transport- och byggindustri, möbelindustri, fordons industri etc. Den geografiska spridningen tillsammans med ett mycket stort antal kunder inom många branscher minskar effekterna av individuella förändringar i kunders efterfrågan.

Även mot bakgrund av denna bredd kan ändå konstateras att bolaget tydligt påverkas av kundernas underliggande efterfrågan, vilket bedöms utgöra bolagets mest påtagliga operativa risk.  Bolagets påverkan av kundernas minskade efterfrågan var särskilt stor under den kraftiga globala konjunkturnedgången år 2009.

Risken för att större kunder ska välja att gå förbi handelsledet och handla direkt av producenterna finns. Bufabs mervärde till kunden såsom logistikpartner är dock att tillföra effektiv logistik, en bred bas av leverantörer samt en tillförlitlig kvalitetsnivå. Bedömningen är att detta breda utbud såsom logistikpartner är fortsatt konkurrenskraftigt.

Bufab kan påverkas negativt av att leverantörerna drabbas av ekonomiska, legala eller operativa problem, höjer priser eller att de inte kan leverera enligt överenskommelse avseende tid eller kvalitet. Bufabs främsta varuförsörjning sker ifrån leverantörer i främst Asien men även i Europa. Bufab arbetar med ett stort antal leverantörer från olika länder. Bolaget strävar efter att inte sätta sig i beroendeställning av enskilda leverantörer.

Lager utgör en stor del av Bufabs tillgångar och är kostsamt att flytta, förvara och hantera. Effektiv lagerhantering är därför en viktig faktor i Bufabs verksamhet. Ineffektivitet i lagerhanteringen kan leda till överflödigt eller otillräckligt lager. Överflödiga lager utsätter Bufab för risken att lagret måste skrivas ned eller skrotas. Omvänt exponerar otillräckliga lager Bufab för risken att tvingas köpa produkter till högre priser för att kunna leverera i tid till kund eller ådra sig höga kostnader för expressleveranser eller viten.

Bufab har med sitt stora och komplexa flöde av artiklar i kombination med bred bas av kunder och leverantörer en risk att kunder inte kan få sina produkter på utsatt tid eller i rätt kvalitet. Bufab kan bli föremål för betydande produktansvarsanspråk och andra anspråk om produkter som köps in eller produceras är defekta, orsakar produktionsstopp eller orsakar person- eller egendomsskada eller på annat sätt inte uppfyller överenskomna krav med kunden. Sådana defekter kan orsakas av misstag begångna av Bufabs egen personal eller bolagets leverantörer. Om en produkt är defekt kan Bufab även tvingas återkalla produkten. Dessutom kan Bufab vara oförmöget att rikta eller driva in skadeståndskrav mot, till exempel, sina egna leverantörer för att få kompensation från dem för skadestånd och relaterade kostnader. För att möta denna risk finns interna och externa processer i verksamheten att efterföljas av anställda och externa parter. Bufab arbetar ständigt med utveckling av dessa processer samt utbildning av anställda och externa parter.

Bufab kan förlora försäljning till, eller tillväxtmöjligheter bland, befintliga kunder till följd av en rad faktorer, innefattande, men inte begränsat till, omlokalisering av kundernas tillverkningsverksamhet eller missnöjdhet hos kunderna, i synnerhet avseende produktkvalitet och service, samt för att kundernas verksamhet går dåligt eller läggs ner. I samband med att en kund omlokaliserar sin tillverkningsverksamhet, till exempel till ett lågkostnadsland, kanske Bufab inte erbjuds, eller är oförmöget, att leverera till den nya platsen i samma utsträckning som före omlokaliseringen, eller kanske inte på ett effektivt sätt kan köpa in alla, eller några, av sina produkter till den nya platsen. Skulle dessutom kunderna flytta till en plats utanför de jurisdiktioner inom vilka Bufab är verksamt, och i synnerhet utanför Europeiska unionen, kan det bli svårt eller alltför betungande för Bufab att starta en ny verksamhet och leva upp till de lokala bestämmelserna på sådana platser. Det kan leda till att Bufab förlorar hela eller delar av sin affärsrelation med den tillverkningsverksamheten.

Bufabs distributionskedja (inklusive tillverkningsenheterna och vissa lager) och affärsprocesser är, till stor del, automatiserade via hård- och mjukvara för robotisering, samt via koncernens IT-system. Bufab är särskilt beroende av dessa system för att köpa in, sälja och leverera produkter, fakturera sina kunder och hantera sina tillverkningsenheter och vissa automatiserade lager. Det är också ett viktigt verktyg för redovisning och finansiell rapportering liksom lager- och rörelsekapitalhantering. Störningar, orsakade av bland annat uppgraderingar
av befintliga IT-system, eller brister som uppstår i IT-systemens eller hårdvarans funktion kan, även på kort sikt, ha en negativ inverkan på Bufabs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bufabs strategi innefattar både organisk tillväxt och tillväxt  genom förvärv. Förvärv kan utsätta Bufab för risker, främst relaterade till integration, såsom försvagade relationer med nyckel kunder, oförmåga att behålla nyckelpersoner samt svårigheter och högre kostnader än beräknat för sammanslagning av verksam heter. Vid vissa av sina tidigare förvärv har Bufab upplevt sådana integrationsproblem. Dessutom kan förvärv exponera Bufab för okända förpliktelser.

Vidare föreligger en stor osäkerhet gällande de operativa och markoekonomiska effekterna av Brexit och den allmäna osäkerhet den framtida utvecklingen av de senaste månadernas Corona-epidemi medför, främst när det kommer till framtida efterfrågan och materialförsörjning. Gällande såväl Brexit som Corona-epidemin så har Bufab vidtagit flera operativa åtgärder i syfte att minska eventuell negativ påverkan på koncernen och minimera risker. Koncernen följer utvecklingen noggrant.

Bufab bedriver sin verksamhet via dotterbolag i en rad olika länder. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan företag inom koncernen, bedrivs i enlighet med Bufabs förståelse eller tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal, andra skatteregler och krav från de berörda skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna i de berörda länderna kan också göra bedömningar och fatta beslut som skiljer sig från Bufabs förståelse eller tolkning av ovan nämnda lagar, avtal och andra bestämmelser. Bufabs skatteposition, både för tidigare år och innevarande år, kan förändras till följd av de beslut som fattas av de berörda skattemyndigheterna eller till följd av ändrade lagar, avtal och andra bestämmelser. Sådana beslut eller ändringar, eventuellt retroaktiva, kan ha en negativ inverkan på verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen.

Bufab innehar miljötillstånd för tillverkning vid anläggningar i sina produktionsanläggningar. Bufab har tidigare bedrivit tillverkning vid andra anläggningar i Sverige. Bufab har genomfört miljö inventering, och där så varit påkallat miljöteknisk undersökning, av samtliga fastigheter där Bufab historiskt har bedrivit tillverkning i Sverige. Dessa undersökningar har påvisat spår av föroreningar på eller i närhet till vissa av dessa fastigheter. För mer information om miljörisker, se vidare not 33 i årsredovisningen 2019.

Bufab har en betydande goodwillpost i sin koncernbalans räkning. Denna prövas löpande för eventuellt nedskrivnings behov, se vidare not 17 i årsredovisningen 2019.

Bufab verkar som underleverantör till verkstadsindustrin och är utsatt för konkurrens inom alla typer av kundsegment. Kundkraven
ökar ständigt vad gäller pris, kvalitet, leveranssäkerhet etc. Inträdesbarriärer för mindre aktörer och behovet av investeringar för att starta upp konkurrerande verksamhet är låga, vilket innebär att Bufab även kan förlora försäljning till nyetablerade bolag. Bolagets fortsatta framgång är beroende av att man kan möta kundernas ökade krav och vara mer konkurrenskraftig än konkurrenterna i form av attraktiv prisnivå, säkerhet i leveranser och kvalitet, hög intern effektivitet samt breda och säkra logistiklösningar från alla de länder där Bufab har verksamhet.

 

Legala risker omfattar främst lagstiftning och reglering, myndighetsbeslut, tvister etc. Fästelementsbranschen inom Europa och Nordamerika har periodvis belagts med kraftiga tullavgifter på import av standarddetaljer från vissa geografier, främst Kina. Bufab har därmed blivit tvungen att finna andra inköpskanaler i främst Asien, vilket lyckats väl mot bakgrund av volymernas storlek. Det kan inte uteslutas att till exempel EU eller USA framöver kan införa förhöjda tullavgifter och det råder stor osäkerhet kring vilken omfattning dessa
kan komma att ha.

Bufab är i sin verksamhet exponerad för skatte- respektive miljörelaterade
risker. Se vidare not 33 i årsredovisningen 2019.

Bufab försäkrar sina anläggningstillgångar mot egendoms- och avbrottsskador. Utöver detta finns försäkringar för produktansvar,
återkallelse, transport, rättsskydd, förmögenhetsbrott och tjänsteresa. Inga skadeståndsanspråk gällande produktansvar eller återkallelse
har haft någon väsentlig inverkan på resultatet under det senaste decenniet.

 

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt. Valutarisk uppstår genom:
• flödesexponeringar i form av in- och utbetalningar i olika valutor,
• redovisade tillgångar och skulder i dotterbolagen,
• omräkningar av utländska dotterbolagsresultat till svenska kronor,
• omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor.

Förändringar i valutakurser kan även påverka koncernens egen eller kundernas konkurrensförmåga och därigenom indirekt påverka koncernens försäljning och resultat. Koncernens samlade valutaexponering har ökat över tiden då verksamheten internationaliserats, både genom större handel från Asien men även genom större andel försäljning utanför Sverige, både från svenska dotterbolag men främst från utländska dotterbolag.

Koncernens policy för hantering av valutarisker är främst inriktad på de transaktionsrelaterade valutariskerna. Valutarisker hanteras primärt genom prisanpassning till kunder och leverantörer samt genom att försöka förändra de operativa villkoren i verksamheten genom att få intäkter och kostnader i andra valutor än
SEK att matcha varandra.

Kreditrisk avseende likvida medel, tillgodohavanden samt kreditexponeringar hanteras på koncernnivå. Kreditrisk avseende utestående fordringar hanteras av det bolag där fordran uppkommit. Individuella bedömningar av kunders kreditvärdighet och kreditrisk görs där kundens finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av utebliven betalning från motparter utöver vad som reserverats som osäkra kundfordringar.

Finansieringsrisken definieras såsom risken för att ej kunna uppfylla betalningsåtaganden som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering.

Likviditetsrisken hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel samt tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter.

Företagsledningen bevakar löpande behovet av refinansiering av den externa upplåningen med målsättning att omförhandla koncernens kreditfaciliteter senast 12 månader före förfallodagen.

För mer information kring risker för Finansiering, likviditet och kapital, se not 3 i Årsredovisningen 2019.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde tillämpas. Koncernens upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det redovisade värdet.

Ränteförändringar har en direkt påverkan på koncernens resultat samtidigt som det har en indirekt effekt i och med att det påverkar ekonomin i stort. Koncernens bankfinansiering hade vid årsskiftet en kvarvarande genomsnittlig räntebindningstid på tre månader.

Väsentliga faktorer som påverkar koncernens resultat framgår av not 3 i bolagets årsredovisning 2019

Bufab är beroende av IT-system för den fortlöpande verksamheten. Störningar eller felaktigheter i kritiska system har en direkt påverkan på leveransen av varor och tjänster till kund och övriga viktiga affärsprocesser. Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets resultatredovisning. Dessa risker ökar i en alltmer tekniskt komplex och sammanlänkad värld. Bufab har därför de senaste åren arbetat för mer standardiserade IT processer och en organisation för informationssäkerhet. IT-säkerhetsarbetet innefattar en kontinuerlig riskbedömning, införandet av förebyggande åtgärder och användandet av säkerhetsteknologier. Standardiserade processer finns för implementering av nya system, för förändring av befintliga system liksom för den dagliga driften. Större delen av Bufabs systemlandskap bygger på välbeprövade produkter såsom Jeeves.

Bufab måste ha tillgång till kompetenta och motiverade medarbetare samt säkerställa tillgången på bra ledare för att uppnå uppställda strategiska och operationella mål. Bufab arbetar på ett strukturerat sätt för att medarbetare skall vara friska och må väl samt finna en positiv utmaning i sitt dagliga arbete.

Bufab lägger även stor vikt vid säkerhetsarbete i samtliga enheter. Genom en strategisk bemanningsplanering säkerställer Bufab tillgången på personer med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Rekryteringen kan ske både externt och internt, där den interna rekryteringen underlättas genom att lediga befattningar utannonseras både internt och externt. Löner och andra villkor ska vara marknadsanpassade samt kopplas till respektive dotterbolags prioriteringar. Bufab eftersträvar också goda relationer med de fackliga organisationerna. Men då arbetsmarknaden är rörlig föreligger alltid en utmaning i att säkra kompetensförsörjningen i respektive dotterbolag.

 

Till toppen