Risker och riskhantering

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Bufabs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras. Samt att fortlöpande göra förbättringar och på så sätt minska potentiella risker. De mest signifikanta riskerna som koncernen utsätts för är relaterad till konjunkturens påverkan på efterfrågan från våra kunder. För mer information se not 3 i Årsredovisningen 2017.

Bufab är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker. Exempel på dessa är valuta-, finansierings-, ränte- och motpartsrisker. Det är styrelsen som fastställer policies för riskhantering. Finansverksamheten i form av riskhantering, likviditetsförvaltning och upplåning sköts koncerngemensamt av dotterbolaget Bult Finnveden AB.

Kundernas efterfrågan av produkter och tjänster från Bufab är beroende av allmänna ekonomiska förhållanden och aktiviteten inom tillverkningsindustrin i de länder där Bufab och Bufabs kunder verkar.

Bufab bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Tjeckien, Polen, Storbritannien, Estland, Ungern, Spanien, Slovakien, Indien, USA, Taiwan, Kina, Ryssland, Turkiet, Rumänien, Italien, Singapore, Malaysia, Indonesien och Mexico.

Bufabs kunder återfinns i ett brett spektrum av branscher inom verkstadsindustrin såsom teknikindustri, elektronik-/telekomindustri, konsumentvaruindustri, offshore- och processindustri, transport- och byggindustri, möbelindustri, fordonsindustri etc. Den geografiska spridningen tillsammans med ett mycket stort antal kunder inom många branscher minskar effekterna av individuella förändringar i kunders efterfrågan.

Även mot bakgrund av denna bredd kan ändå konstateras att bolaget tydligt påverkas av kundernas underliggande efterfrågan, vilket bedöms utgöra bolagets mest påtagliga operativa risk.

För mer information kring Marknads- och affärsrisker, se not 3 i Årsredovisningen 2017.

Bufab verkar som underleverantör till verkstadsindustrin och är utsatt för konkurrens inom alla typer av kundsegment. Kundkraven ökar ständigt vad gäller pris, kvalitet, leveranssäkerhet etc. Inträdesbarriärer för mindre aktörer och behovet av investeringar för att starta upp konkurrerande verksamhet är låga, vilket innebär att Bufab även kan förlora försäljning till nyetablerade bolag.

Bolagets fortsatta framgång är beroende av att man kan möta kundernas ökade krav och vara mer konkurrenskraftig än konkurrenterna i form av attraktiv prisnivå, säkerhet i leveranser och kvalitet, hög intern effektivitet samt breda och säkra logistiklösningar från alla de länder där Bufab har verksamhet.

 

Legala risker omfattar främst lagstiftning och reglering, myndighetsbeslut, tvister etc. Fästelementsbranschen inom EU har under senaste åren belagts med kraftiga tullavgifter på import av standarddetaljer från Kina. Bufab har därmed blivit tvungen att finna andra inköpskanaler i främst Asien, vilket lyckats väl mot bakgrund av volymernas storlek. Under 2011 har EU även belagt import av standarddetaljer från Malaysia med kraftiga tullavgifter. I slutet av februari 2016 drog EU, på inrådan av WTO, tillbaka de förhöjda tullavgifterna på import av standarddetaljer från Kina och Malaysia. Det råder fortfarande stor osäkerhet om huruvida EU kommer återinföra förhöjda tullavgifter och vilken omfattning dessa kan komma att ha.

Bufab är i sin verksamhet exponerad för skatte- respektive miljörelaterade risker. Se vidare Not 33 i Årsredovisningen 2017.

Bufab försäkrar sina anläggningstillgångar mot egendoms- och avbrottsskador. Utöver detta finns försäkringar för produktansvar, återkallelse, transport, rättsskydd, förmögenhetsbrott och tjänsteresa. Inga skadeståndsanspråk gällande produktansvar eller återkallelse har haft någon väsentlig inverkan på resultatet under det senaste decenniet.

 

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt. Valutarisk uppstår genom:
• flödesexponeringar i form av in- och utbetalningar i olika valutor,
• redovisade tillgångar och skulder i dotterbolagen,
• omräkningar av utländska dotterbolagsresultat till svenska kronor,
• omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor.

Förändringar i valutakurser kan även påverka koncernens egen eller kundernas konkurrensförmåga och därigenom indirekt påverka koncernens försäljning och resultat. Koncernens samlade valutaexponering har ökat över tiden då verksamheten internationaliserats, både genom större handel från Asien men även genom större andel försäljning utanför Sverige, både från svenska dotterbolag men främst från utländska dotterbolag.

Koncernens policy för hantering av valutarisker är främst inriktad på de transaktionsrelaterade valutariskerna. Valutarisker hanteras primärt genom prisanpassning till kunder och leverantörer samt genom att försöka förändra de operativa villkoren i verksamheten genom att få intäkter och kostnader i andra valutor än
SEK att matcha varandra.

Kreditrisk avseende likvida medel, tillgodohavanden samt kreditexponeringar hanteras på koncernnivå. Kreditrisk avseende utestående fordringar hanteras av det bolag där fordran uppkommit. Individuella bedömningar av kunders kreditvärdighet och kreditrisk görs där kundens finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av utebliven betalning från motparter utöver vad som reserverats som osäkra kundfordringar.

Finansieringsrisken definieras såsom risken för att ej kunna uppfylla betalningsåtaganden som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering.

Likviditetsrisken hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel samt tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter.

Företagsledningen bevakar löpande behovet av refinansiering av den externa upplåningen med målsättning att omförhandla koncernens kreditfaciliteter senast 12 månader före förfallodagen.

För mer information kring risker för Finansiering, likviditet och kapital, se not 3 i Årsredovisningen.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde tillämpas. Koncernens upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det redovisade värdet.

Ränteförändringar har en direkt påverkan på koncernens resultat samtidigt som det har en indirekt effekt i och med att det påverkar ekonomin i stort. Koncernens bankfinansiering hade vid årsskiftet en kvarvarande genomsnittlig räntebindningstid på tre månader.

Väsentliga faktorer som påverkar koncernens resultat framgår nedan. Bedömningen baseras på värden vid årets utgång och är gjord med utgångspunkt att alla övriga faktorer är oförändrade. Förändringar i försäljningspris är den variabel som får den största påverkan på resultatet. +/–1 procent på utpriser påverkar rörelseresultatet med cirka 32 (28) SEK.

 

Till toppen