Finansiella mål

De finansiella målen i detta avsnitt utgörs av framåtriktade uttalanden. Sådana framåtriktade uttalanden är inga garantier om faktiska framtida resultat och Bufabs faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, varav vissa ligger utanför Bufabs kontroll.

Tillväxt

10%

Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 10 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv

Lönsamhet

12%

Rörelsemarginal (EBITA) om 12 procent över en konjunkturcykel

Utdelningspolicy

Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten.

 

Till toppen