Finansiella mål

De finansiella målen i detta avsnitt utgörs av framåtriktade uttalanden. Sådana framåtriktade uttalanden är inga garantier om faktiska framtida resultat och Bufabs faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, varav vissa ligger utanför Bufabs kontroll.

Bufabs finansiella mål är:

Lönsam tillväxt
Genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10 procent och av vinsten per aktie med 15 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv

Lönsamhet
Uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om 12 procent senast 2023

Utdelning
Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten

Finansiell stabilitet
Nettoskulden i förhållande till rörelsevinst före avskrivningar (ND/EBITDA) skall normalt ligga i intervallet 2-3x

 

Till toppen