Bufab som investering

Starkt erbjudande skapar värde för Bufabs kunder
C-Parts har låga direkta men höga indirekta kostnader, och är krävande att hantera professionellt. Genom Bufabs erbjudande
Global Parts Productivity™ sänker våra kunder sina totalkostnader markant, ofta 15–20 %, och får samtidigt högre kvalitet och leveranssäkerhet. Bufab kan tack vare global skala och effektiva processer skapa ett bättre resultat med lägre resursåtgång.

Global trend driver organisk tillväxt
Att gå över från att sköta C-Parts i egen regi till en Supply Chain Partner som Bufab är ger alltså många fördelar. Det ger också förutsättningar för ökad hållbarhet i leveranskedjan. Globalt sett ser allt fler industribolag nyttan med detta. Bufab har därför goda möjligheter till organisk tillväxt. Under de fem senaste åren var vår organiska tillväxt 6 % och 2018 var den 8 %, betydligt mer än
tillväxten i den underliggande industrin.

Robust affärsmodell: rörelsevinst varje år i 40 år
Bufab har som handelsbolag begränsat behov av en kapitalintensiv maskinpark. Låga investeringar gör att våra fasta kostnader,
främst löner och hyra, kan anpassas till efterfrågan. Våra affärer är spridda över tusentals kunder och leverantörer i många industrier och geografiska marknader, vilket begränsar vårt beroende av enskilda kunder. Bufab har gjort rörelsevinst varje år i 40 år, och finansierat all tillväxt med eget kassaflöde.

Internationell ledare på fragmenterad marknad. Konsolidering genom värdeskapande förvärv
Bufab är en av få ledande spelare på en starkt fragmenterad marknad. I vart och ett av våra 27 länder är vi en stark lokal partner, samti-digt som vi servar internationella kunder på flera kontinenter. Detta blir allt viktigare för kunderna. Vår position gör det möjligt att förvärva mindre spelare som har tillväxtsynergier med Bufab. Vi har på fem år genomfört sju förvärv med en total omsättning på 900 MSEK.
På så sätt har vi ökat vår närvaro i nya industrier, produkt-segment och geografiska marknader och blivit än mer relevanta för våra kunder.

 

Till toppen