Utskott

Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda valberedningen vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete. De utskottsledamöter som utsågs i april 2020 var Eva Nilsagård (ordförande), Bengt Liljedahl och Per-Arne Blomquist.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete. De utskottsledamöter som utsågs i april 2020 var Bengt Liljedahl (ordförande), Anna Liljedahl och Bertil Persson. 

 

Till toppen