Intern kontroll

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för intern revision. Denna uppgift fullgörs av styrelsen samt styrelsens revisionsutskott. På koncernnivå ansvarar vidare varje verkställande direktör per legal enhet tillsammans med den legala och/eller operativa enhetens ekonomifunktion samt koncernens ekonomidirektör för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över bolagets och koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder.

Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av bolagets och koncernens policys, principer och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning av implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

 

Till toppen