Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 26 april 2018 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 430 000 SEK och till övriga ledamöter med 215 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet skall ett arvode om 35 000 kronor vardera till utskottets tre ledamöter, utgå.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Årsstämman den 26 april 2018 beslutade om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Riktlinjerna gäller för ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Rörlig lön får normalt inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörlig lön ska baseras på fastställda mål knutna till Bufabs finansiella utveckling och den ska revideras årligen.

Styrelsen ska på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och eventuellt andra anställda ska föreslås årsstämman eller inte.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas men skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om maximalt 18 månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid. Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Incitamentsprogram

I maj 2018 infördes ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen på villkor som allt väsentligt motsvarar det incitamentsprogram implementerades under maj 2017. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner som berättigar till förvärv av motsvarande antal aktier i Bufab. Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen.
Köpoptionerna ger rätt till förvärv av aktier under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 15 november 2021. Förvärvspriset per aktie har fastställts till 13,34 kronor. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till deltagarna, vilken maximalt får motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna. För att säkerställa Bufabs leverans av aktier har styrelsen bemyndigats att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt att överlåta upp till 350 000 av bolagets återköpta aktier till deltagarna i programmet

Ersättningskommitten består av styrelseledamöterna; Sven-Olof Kulldorff, Bengt Liljedahl och Adam Samuelsson.

 

Till toppen