Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 i Bufab AB (publ) kommer att hållas den 20 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen.

 

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Fullmakt

Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsens yttrande enligt 19:22 ABL

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande avseende 2020 års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Villkor för köpoptioner

Ersättningsrapport 2020

Styrelsens yttrande enligt 18.4 ABL

 

Till toppen