Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att upprätthålla förtroendet från marknaden, aktieägare och övriga intressenter.

Bolagsstyrningen beskriver hur uppgifterna fördelas mellan Bufabs besluts- och kontrollorgan och bestäms utifrån gällande lagar, regelverk och processer:

  • Bolagets aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämman.
  • Styrelsen bär det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
  • VD, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens instruktioner.
  • Den externa revisorn utses av bolagsstämman för att granska räkenskaperna samt styrelsens o VDs förvaltning.

Bufab AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 21 februari 2014 och följer sedan dess svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut i samband med den första årsstämma som hålls året efter noteringen. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara -principen”).

 

Till toppen