2021-03-17

Bufab Group: Bufab höjer sina finansiella mål

Värnamo, 17 mars 2021


Bufabs styrelse har idag beslutat om nya finansiella mål för bolagets fortsatta positiva utveckling. De nya målen för perioden fram till 2025 är:

 1. Lönsam tillväxt
  Genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10 procent och av vinsten per aktie med 15 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv
 2. Lönsamhet
  Uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om 12 procent senast 2023
 3. Utdelning
  Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten
 4. Finansiell stabilitet
  Nettoskulden i förhållande till rörelsevinst före avskrivningar (ND/EBITDA) skall normalt ligga i intervallet 2-3x

De nya finansiella målen grundar sig dels på Bufabs starka utveckling de senaste åren, dels på Bufabs nya strategi för Hållbart ledarskap. Den senare kommer att presenteras mer i detalj på Bufabs kapitalmarknadsdag den 18 mars 2021.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, Bufab Group, telefon: +46 370 69 69 00
Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, telefon: +46 370 69 69 66


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl 18.30 CET.


Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2020 till 4,8 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 10,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilaga


Document

 

To top