2019-04-25

Bufab Group: Kommuniké från årsstämma i Bufab AB

Bufab AB (publ)

PRESS RELEASE, Värnamo 25 april 2019


Vid Bufabs årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Värnamo, fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 2,50 kronor per aktie med den 29 april 2019 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 maj 2019. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 150 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om nyval av Anna Liljedahl och Johan Sjö till styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Sven-Olof Kulldorff, Bengt Liljedahl och Eva Nilsagård, alla för tiden intill nästa årsstämma. Sven-Olof Kulldorff omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, om omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om principer för utseende av valberedning och dess arbete, vilka i allt väsentligt motsvarar de tidigare gällande principerna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 augusti 2022 till och med den 15 februari 2023. Förvärvspriset per aktie ska motsvara 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller före styrelsens beslut om tilldelning av köpoptionerna.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till deltagarna, vilken förutsätter att deltagarna i juni 2022 kvarstår i sin anställning och fortfarande innehar köpoptioner. Subventionen får maximalt motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna. För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 350 000 av bolagets återköpta aktier till deltagarna i programmet.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Andersson, +46 370 69 69 66, marcus.andersson@bufab.com.

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 3,9 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 9,7 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information www.bufab.com.

Bilaga

Document

 

To top