2019-04-25

Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2019

Fortsatt god tillväxt och ökad vinst


Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 091 (945) MSEK. Den organiska
    tillväxten var 6 procent
  • Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 119 (106) MSEK och rörelsemarginalen var 10,9 procent (11,2)
  • Resultatet per aktie ökade till 2,23 (1,98) SEK

      

KONCERNEN I SAMMANDRAG 

 Kvartal 1   Δ   12 mån
rullande
Helår
MSEK 2019  2018  %2019/18  2018
Orderingång 1 084  944  153 938  3 798
Nettoomsättning 1 091  945  153 932  3 786
Bruttoresultat 304  277  101 114  1 088
% 27,9  29,3   28,3  28,6
Rörelsekostnader -184  -171  6-734  -721
% 16,9  18,1   18,7  19,0
Rörelseresultat (EBITA) 119  106  13380  367
% 10,9  11,2   9,7  9,7
             
Rörelseresultat 117  104  12371  358
% 10,7  11,0   9,7  9,7
Resultat efter skatt 84  75  12262  255
Resultat per aktie, SEK 2,23  1,98  126,96  6,71


VD-KOMMENTAR

Bufab började år 2019 med ett starkt resultat. Tillväxten var 15 procent drivet av förvärv, ökade marknadsandelar och en stabil efterfrågan.

Vårt största rörelsesegment, International, hade en särskilt stark utveckling. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, precis som tidigare i form av många små nya affärer med många kunder. Vi har nu flera år i rad gradvis ökat våra marknadsandelar i de flesta länder där vi är verksamma. Trots det ser vi många affärsmöjligheter även framöver. Ökad marknadsandel och något ökad efterfrågan skapade en organisk tillväxt på 8 procent. Tillväxten var särskilt stark i Centraleuropa och god även i UK, norra Europa och Sydeuropa, men något svagare i Östeuropa. Prishöjningar säkerställde en stabil bruttomarginal. Genom god kostnadskontroll och effektivitet kunde denna också omsättas i en rörelsemarginal som var segmentets bästa hittills. Rörelsesultatet växte därför med hela 20%.

I Sverige var resultatet tyvärr sämre än föregående år. Detta berodde helt på att segmentets bruttomarginal försvagades väsentligt. Den viktigaste anledningen till försämringen är att de prisökningar vi genomförde under 2018 och början av 2019 inte har varit tillräckliga i ljuset av den fortsatta försvagningen av den svenska kronan. Dessutom hade vi för andra kvartalet i rad begränsad organisk tillväxt. Trots god kostnadskontroll var därför både rörelsevinst och rörelsemarginal väsentligt lägre än 2018, vilket vi inte kan vara nöjda med. Vi genomför därför ytterligare prisökningar mot slutkund, och avser att med hjälp av dessa samt inköpsbesparingar under året återställa segmentets bruttomarginal.

Sammantaget är vi ändå nöjda med koncernens resultat i kvartalet. Vi skapar god tillväxt och stärker våra kundrelationer. Samtidigt fortsätter vi vårt långsiktiga investeringsprogram i vår strategi ”Leadership 2020”. Till exempel har vi stärkt vår inköpsfunktion, investerat i digitalisering av nyckelprocesser, och ytterligare stärkt vår organisation och kompetens inom viktiga områden.

Våra nyförvärvade bolag bidrar till ökad omsättning och vinst, men stärker också vårt kunderbjudande väsentligt, något vi får allt fler konkreta bevis på i det dagliga säljarbetet. Det är en del av vår strategi framöver att göra fler sådana värdeskapande förvärv.

Trots dessa delvis kostsamma satsningar förbättrade vi vårt rörelseresultat och åstadkom Bufabs bästa kvartalsresultat hittills. Vi är således nöjda med inledningen på året. Den yttre osäkerheten kring konjunkturen har inte minskat, men vi är optimistiska inför resten av 2019.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef


TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april 2019 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, 08445718892, Sverige 0850692180 alt USA 16315107495. Konferenskod: 3992056.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

 

KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

 

Bilaga

Document

 

To top