• vi köper in mer än
  140 000 artiklar

  Läs mer
 • vi hjälper dig att minska er totala kostnad

  Läs mer
 • 2 500 leverantörer i vårt globala nätverk

  Läs mer
 • vi har den rätta lösningen för dig

  Läs mer

Finansiella mål

Finansiella mål

De finansiella målen i detta avsnitt utgörs av framåtriktade uttalanden. Sådana framåtriktade uttalanden är inga garantier om faktiska framtida resultat och Bufabs faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, varav vissa ligger utanför Bufabs kontroll.

Försäljningstillväxt
Bufabs mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt som med tre procentenheter överstiger tillväxten i tillverkningsindustrin i de länder där Bufab bedriver verksamhet. Utöver detta avser Bufab att växa genom förvärv.

Lönsamhet
Bufabs mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal om 12 procent.

Kapitalstruktur
Bufabs kapitalstruktur skall möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 80 procent.

Rörelsekapital
Bufabs långsiktiga mål är nå en kvot mellan rörelsekapital och nettoomsättning på 30 procent.

 

Utdelningspolicy

Bufabs mål är att dela ut 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Till toppen