Hållbarhet

För ett hållbart Bufab

Läs vår Hållbarhetsrapport

Bufab Gruppens hållbarhet handlar om att balansera ekonomisk framgång, miljöförvaltning och social utveckling, vilket gynnar alla våra intressenter.

Att lyckas med detta är särskilt utmanande inom just C-Parts. Artiklarna är många, har unika specifikationer och kvalitetskrav, beställs från många leverantörer i hela världen, och varje artikel har ett lagt värde. Därför är det ofta svårt för våra kunder att kunna garantera att hela leveranskedjan har hanterats på ett hållbart och etiskt riktigt sätt.

Det är här Bufab kommer in. Efterhand som kunderna ställer ökande krav på sig själva och på sina leverantörer, blir det allt viktigare för dem att ha en ansvarsfull partner för försörjningen av C-Parts. Hållbarhetsperspektivet finns därför med i varje aspekt av Bufabs verksamhet – från hur vi formulerar och utför var affär, till hur vi bedömer risker. Men även i hur vi agerar i de samhällen där vi verkar och hur vi uppträder gentemot varandra. Vi strävar efter att bibehålla hälsa, trygghet och säkerhet för vara anställda, leverantörer och andra som berörs av var verksamhet.

Bufabs hållbarhetsarbete styrs i första hand av vår uppförandekod och våra policyer för medarbetare, miljö, kvalitet och antikorruption.

Bufab har undertecknat FN:s Global Compact och följer dess principer.

Genom att systematiskt förbättra hållbarheten i vår affär hoppas vi kunna bli en allt mer relevant partner för allt mer krävande kunder. Affärsmässighet och hållbarhet står alltså inte i konflikt med varandra på Bufab. De stöder varandra.

Masterbrand Logo_gradient_CMYK

 

 

Till toppen